Statuss:
Īstenošanā
Pabeigts ielas remonts Ķemeros
ERAF logo ansamblis

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 1.kārtas projekts “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros ” Nr.5.6.2.0/18/I/002

Iesniedzējs: Jūrmalas pilsētas dome 

Mērķis

Revitalizēt daļu Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jauna automašīnu stāvlaukuma izbūvē un teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Periods: no 01.03.2017. līdz 10.12.2020.

Finansējuma apmērs: 1 894 547.63 €

Finansējuma avots

Kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 894 547.63 EUR, tai skaitā:

 1. projekta attiecināmās izmaksas 1 495 090.37 EUR EUR, kur:
  1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 81.56% jeb 1 219 444.86 EUR;
  2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 18.44% jeb 275 645.51 EUR no tā:
   1. valsts budžeta dotācija ir 15% (2.77% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 41 346.82 EUR
   2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (15.67% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 234 298.69 EUR.

Baiba Birzniece

nodaļas vadītāja
baiba.birzniece [at] jurmala.lv
Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros ir pabeigta
Tiek pabeigti brauktuvju atjaunošanas darbi Ķemeros
Būvdarbu norise Ķemeros turpinās
Ķemeru infrastruktūra tiek pilnveidota
Ķemeros noris satiksmes infrastruktūras atjaunošanas darbi
Ceļu infrastruktūras atjaunošana Ķemeros
Pieteiks projektu Ķemeru parka atjaunošanai
Ķemeru attīstīšanu sāks ar parka pārbūvi un atjaunošanu