Pašvaldība Būvdarbi Sabiedrība Vide
Ķemeru attīstīšanu sāks ar parka pārbūvi un atjaunošanu

Ķemeri ir viena no prioritārajām Jūrmalas pilsētas attīstības teritorijām, kas noteikta arī Jūrmalas pilsētas ilgtermiņa un vidēja termiņa plānošanas dokumentos.

Jūrmalas pašvaldība strādā, lai šajā teritorijas daļā attīstītos kūrortārstniecība un dabas tūrisms. Ķemeru teritorijas sociālekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbības nodrošināšanai, kā arī ekotūrisma attīstībai, kas saistīts gan ar Ķemeru kultūrvēsturisko parku, gan Ķemeru nacionālā parka tiešo tuvumu, prioritāri jāsakārto teritorijas centrālie objekti. Pašvaldība to plāno īstenot, piesaistot Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansējumu un īstenojot vairākus projektus.

Sāks ar vēsturiskā parka atjaunošanu

Viens no pirmajiem projektiem, kuru pašvaldība plāno Ķemeru apkaimes attīstībai, ir vēsturiskā parka atjaunošana. Tas izveidots kūrorta viesu ērtībām un dziedināšanai 19. gadsimta beigās kā ainavu parks ar līkumotu celiņu tīklu 15 kilometru garumā, dabas ainavā iesaistītiem arhitektūras elementiem – paviljoniem, rotondām, tiltiņiem, mākslīgi veidotiem kanāliem, kas saistīti ar parkam caurtekošo Vēršupīti. Kopā ar Ķemeru sanatorijas kompleksu parks rada īpašu šīs pilsētas daļas noskaņu. Gadu gaitā arhitektūras elementi ir cietuši gan laikapstākļu ietekmē, gan cilvēku darbības rezultātā, arī parka teritorija pēdējos gados ir aizaugusi ar mazvērtīgiem kokiem un krūmiem. Vairāki vēsturiskie parka koki laika gaitā cietuši no gruntsūdens līmeņa izmaiņām, zaudējuši augtspēju un nokaltuši. Lai atjaunotu vēsturiskā parka ainavu un plānojuma struktūru un parka apmeklētājos radītu drošības un miera izjūtu, sausie, bojātie un mazvērtīgie koki tiks aizstāti ar jauniem koku, krūmu un ziemciešu stādījumiem.

Ķemeru parka pārbūvei un restaurācijai Jūrmalas pašvaldība piesaistīs Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskam atbalsta mērķim “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”.

Restaurēs arhitektūras objektus, labiekārtos parku

Projektā plānots atjaunot Ķemeru parku aptuveni 26 hektāru platībā, veicot gan infrastruktūras pārbūvi un labiekārtošanas darbus, gan vēsturisko objektu restaurāciju. Projekts paredz parka tiltiņu, gājēju celiņu izbūvi, paviljona – rotondas, laivu piestātnes, sēravota paviljona un strūklakas “Ķirzaciņa” atjaunošanu un pārbūvi. Tiks arī restaurēts piemineklis Ķemeru kūrorta dibinātājiem un direktoriem un atjaunota parka partera daļa pie viesnīcas.

Labiekārtošanas darbi ietver parka apgaismojuma izbūvi, Vēršupītes, kanāla un parka dīķa ap Mīlestības saliņu pārtīrīšanu, slūžu atjaunošanu Vēršupītē, radot iespēju ūdensteci ap saliņu baudīt atpūtas laiviņās. Parka apmeklētāju ērtībām no jauna plānots iekārtot un izbūvēt bērnu rotaļu laukumu, lapenes, izvietot soliņus, ierīkot brīvpieejas ūdenskrānus, kā arī izveidot vietu – zaļo estrādi – iedzīvotāju atpūtai un dažādu pasākumu rīkošanai.

Ceļu un ielu tīkla infrastruktūras sakārtošanai plānots atjaunot ceļa segumu Katedrāles ielā, ierīkot apgaismojumu un izbūvēt “kabatas” auto novietošanai Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē, arī pievedceļā viesnīcai, kā arī pārbūvēs Emīla Dārziņa un Tūristu ielas krustojumu, kur tiks izbūvēti gājēju celiņi un veloceliņi.

Ķemeru parka pārbūves un restaurācijas projekta ieceri ir akceptējusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas padome. Līdz šā gada beigām plānots izstrādāt būvprojektu. Tiek prognozēts, ka būvdarbus varētu sākt 2018. gadā un parka pārbūvi un restaurāciju pabeigt 2020. gada pirmajā pusē.

Kopējās projektā plānotās izmaksas, ieskaitot būvprojekta izstrādi, ir 6 085 140 eiro, no tām ES fondu finansējums ir 5 172 369 eiro un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumus – 775 877 eiro, valsts budžeta dotācija – 136 915 eiro. Parka pārbūves un atjaunošanas projekts ir iekļauts un apstiprināts Jūrmalas pilsētas investīciju plānā 2017.–2019. gadam.

Papildus 2018. gadā tiek plānots sākt autostāvvietas izbūvi pie Ķemeru ūdenstorņa Tukuma ielā 17, paredzot vietu 50 automašīnu novietošanai. Tāpat tiks labiekārtots skvērs pie ciļņa “Tautu deja”, atjaunojot tā sākotnējo funkciju un ierīkojot publisku ūdens dzeršanas vietu.

Atjaunos ūdenstorni un veidos dabas tūrisma centru

Piesaistot ERAF līdzfinansējumu, pašvaldība plāno arī Ķemeru ūdenstorņa rekonstrukciju. Patlaban tiek izstrādāts rekonstrukcijas būvprojekts. Paredzēts saglabāt un atjaunot sākotnējo ūdenstorņa funkciju, kā arī izveidot tūrisma informācijas punktu, pastāvīgo galeriju, kas iepazīstinās ar Ķemeru kūrorta vēsturi, mainīgo ekspozīciju un divas skatu platformas. Ūdenstorņa atjaunošanu plānots sākt 2019. gadā.

Līdz ar minētajiem projektiem pašvaldība strādā jauna enkurobjekta izveidei Ķemeros. Iecerēts, ka tas varētu būt daudzfunkcionāls, interaktīvs dabas tūrisma centrs.

Patlaban Jūrmalas pašvaldība ir izsludinājusi atklātu starptautisku metu konkursu apbūves iecerei daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra un mežaparka labiekārtojuma iecerei Ķemeros. Savukārt dabas tūrisma centra koncepcijas un tā satura izveidei Jūrmalas pašvaldība ir piesaistījusi Latvijas Universitātes ekspertus.

Īstenojot projektus, tiks sakārtota Ķemeru teritorija, kā arī būs plašas iespējas sociālekonomiskajai attīstībai, piesaistot uzņēmējus, radot darba vietas un palielinot tūristu plūsmas gan Ķemeros, gan pilsētā kopumā.