Galvenie uzdevumi

  • organizē un plāno priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka darbu;
  • saskaņā ar priekšsēdētāja uzdevumu sniedz viedokli par konkrētu nozaru politikas, juridisko, finanšu, ekonomikas, sabiedrisko attiecību u.c. jautājumiem;
  • veikc informācijas apkopošanu un analīzi, lai nodrošinātu priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildi;
  • kontrolē priekšsēdētāja operatīvo sanāksmju pieņemto lēmumu izpildi;
  • sniedz atbalstu Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldei darbā ar plašsaziņas līdzekļiem un oficiālo ārvalsti delegāciju, vizīšu un citu pašvaldības pasākumu, kuros piedalās priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, organizēšanā un koordinēšanā;
  • priekšsēdētāja vietā un viņa uzdevumā sniedz priekšsēdētāja viedokli plašsaziņas līdzekļiem;
  • izskata priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam adresēto korespondenci, sagatavo atbildes dokumentu projektus biroja kompetences ietvaros;
  • nodrošina un koordinē priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka apmeklētāju reģistrāciju un pieņemšanu;
  • plāno un koordinē priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka kalendāro darba kārtību;
  • koordinē priekšsēdētāja transporta pakalpojumu izmantošanu.

Dokumenti

Jūrmalas domes priekšsēdētāja biroja nolikums (2013. gada 28. novembra nolikums Nr. 37)