Lielupes grīvas pļava

Dabas liegums „Lielupes grīvas pļavas” izveidots 2004.gadā, lai aizsargātu pļavas Lielupes upes krastos. Liegums atrodas Jūrmalas pilsētā un sastāv no 6 teritorijām abos upes krastos.

Dabas lieguma nozīmīgākās vērtības ir saistītas ar Lielupes palienes pļavām, kurās sastopamas 16 īpaši aizsargājamas un retas augu sugas, 5 īpaši aizsargājami biotopi un 7 īpaši aizsargājamas putnu sugas. Nozīmīgākās no tām ir purva mātsakne, ko aizsargā ES sugu un biotopu direktīva un Latvijā ir sastopama ļoti reti; vērtīgākais biotops – jūrmalas pļavas, kas veidojies iesāļo augšņu dēļ un tajā sastopamas vairākas šādām augsnēm raksturīgas augu sugas. Nelielās platībās liegumā sastopami slapjie meži, kuru dabas aizsardzības vērtība, nostabilizējoties augu sabiedrību struktūrai, pakāpeniski palielināsies.

Teritorija dabā ir apzīmēta ar īpašām robežu zīmēm. Lai iepazīstinātu ar pļavu vērtībām apmeklētājus, dabas aizsardzības plānā paredzēta pastaigu un botānikas izziņas taku ierīkošana, makšķerēšanas un atpūtas vietu apzīmēšana dabā un labiekārtošana.