Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

2020. gada 20. februāra lēmums Nr. 92 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai" (pielikumā paskaidrojuma raksts, pielikumi paskaidrojuma rakstam, grafiskā daļa, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Vides pārskats, Ziņojums par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes procesu).