Informācija par personas datu apstrādi, veicot automašīnu numura zīmju atpazīšanu, iebraucot īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

Šī paziņojuma mērķis ir informēt personas par to, kā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība  (turpmāk – pašvaldība) apstrādā personas datus, veicot automašīnu numura zīmju atpazīšanu, iebraucot īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Pie iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā (caurlaižu kontroles punktos) ar speciālu tehnisko ierīču palīdzību tiek fiksēta iebraucošā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme, kura ar programmatūras palīdzību tiek atpazīta, kā arī noteikta transportlīdzekļa valstiskā piederība.

 1. Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu, kuri tiek apstrādāti, lai nodrošinātu nodevas samaksas kontroli par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas numurs 40900036698, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67093816, 67093843, elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv.

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV -2015, elektroniskā pasta adrese: personasdati@jurmala.lv

 1. Tiesiskais pamatojums

Pašvaldība, pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 6.punktu un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldības nodevas” 11.punktu, piemēro nodevu par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā. Iebraukšanas kārtību īpaša režīma zonā Jūrmalā reglamentē Jūrmalas domes 2017.gada 12.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā”, kas ir izdoti saskaņā likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu. Minētajos saistošajos noteikumos, ir noteikts, ka īpaša režīma zonā, ņemot vērā satiksmes intensitāti un tehniskās iespējas, pašvaldība var uzstādīt tehniskos līdzekļus – video tehniskās kontroles ierīces, kuras izmanto pārkāpumu fiksēšanai, kā arī noteikts, ka pašvaldība izmanto transportlīdzekļu kontroles informācijas sistēmu, kurā uzkrāj un apstrādā datus, kas nepieciešami transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā ievērošanas kontrolei.

Tādejādi personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunkti - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Jūrmalas pilsētas domi attiecināmu juridisku pienākumu, un lai īstenotu pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (piemēram, pašvaldībai kā nodokļu administrācijai ir pienākums nodrošināt nodevu maksājumu un nodevu maksātāju uzskaiti, kā arī veikt nodevu ka obligāto maksājumu iekasēšanu).

 1. Vispārīgais personas datu apstrādes raksturojums

Personas dati iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā nodevas samaksas kontroles procesā var tikt apstrādāti šādos procesos:

 • apmaksājot nodevu (caurlaidi);
 • iebraukšanas notikuma apstrādē, derīgas caurlaides piemeklēšanā, piešķiršanā vai anulēšanā;
 • datu apstrāde gadījumos, kad notikusi iebraukšana bez derīgas caurlaides.

Lai pašvaldība varētu pārliecināties, ka attiecīgajai personai pienākas caurlaide ar atvieglojumu vai atbrīvojums no nodevas samaksas, personas datu apstrāde ir obligāts priekšnosacījums un personas datu apstrādes mērķi (pastāvot zināmiem priekšnosacījumiem, atbrīvot konkrētu personu no nodevas samaksas) nav iespējams sasniegt neapstrādājot šos datus. Lai nodrošinātu aktuālus un precīzus datus, pašvaldība var pieprasīt datus no citām valsts informācijas sistēmām, saskaņā ar savstarpēji noslēgtajiem sadarbības līgumiem.

Par personām, kuras ir iebraukušas īpaša režīma zonā bez caurlaides, tiek gatavoti materiāli administratīvā pārkāpuma lietas izveidošanai.

 1. Personas datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrādes mērķis ir pašvaldības nodevas iekasēšana un kontrole, un šāds pienākums pašvaldībai ir noteikts normatīvajos aktos, kā arī izriet no pašvaldībai likumīgi piešķirtajām pilnvarām.

 1. Personas datu kategorijas
 • Iebraucot īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, tiek fiksēta iebraucošā transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīme (attēla veidā).
 • Veicot nodevas apmaksu un iegādājoties caurlaidi, personas datu apjoms, kas tiek apstrādāts ir atkarīgs no caurlaides veida un caurlaides iegādes veida. Piemēram, veicot nodevas apmaksu un iegādājoties dienas caurlaidi caurlaides iegādes automātā (pie iebraukšanas īpaša režīma zonā) tiek saglabāts transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, caurlaides iegādes vieta un laiks, maksāšanas veids, bet personai autorizējoties pašvaldības e-pakalpojumu portālā un veicot nodevas apmaksu, tiek saglabāts arī personas vārds, uzvārds, personas kods, e-pasts un telefona numurs.
 • Lai personai piešķirtu atbrīvojumu no nodevas (automātisko caurlaidi) vai nodevas atvieglojumu iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, tiek apstrādāti pamatdati par personu (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija), informācija par transportlīdzekli un atbrīvojuma piešķiršanas pamatojošā informācija (piemēram, informācija par to, vai transportlīdzekļa īpašnieks ir deklarēts Jūrmalā vai arī kvalificējās kādai no citām 2017.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā” noteiktajām atvieglojumu kategorijām).
 • Lai nodrošinātu nodevas samaksas kontroli, tiek apstrādāta informācija par transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, maksājuma informācija, pamatdati par personu (vārds, uzvārds, personas kods), kā arī administratīvā pārkāpuma lietas izveidošanai nepieciešamā informācija, ja tiek konstatēts, ka par transportlīdzekļa iebraukšanu nav veikta nodevas apmaksa.
 1. Datu subjektu kategorijas

Lai nodrošinātu nodevas samaksas kontroli par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, tiek apstrādāta informācija par transportlīdzekļu, kuri iebrauc īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, īpašniekiem un turētājiem.

 1. Personas tiesības

Pašvaldība ievēro Vispārīgo datu aizsardzības regulas prasības, lai nodrošinātu personas tiesības uz personas datu aizsardzību. Šajā paziņojumā ir norādīti iemesli, kāpēc un kā pašvaldība izmanto personas datus, lai nodrošinātu nodevas samaksas kontroli par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Detalizēta informācija par personas datu apstrādi un personas tiesībām saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu pieejama pašvaldības mājaslapas www.jurmala.lv sadaļā “Personas datu aizsardzība”.