Jūrmalas pilsētas pašvaldības personas datu aizsardzības politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk - datu subjekts) vispārīgu informāciju par  pašvaldības veikto personu datu apstrādi, apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt datu subjektu par tā tiesībām un pienākumiem.

Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un sniegtu pakalpojumus, ir nepieciešams apstrādāt un izmantot noteikta veida fizisko personu datus. Apstrādājot personas datus, Jūrmalas pilsētas pašvaldība ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

 1. Pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome, reģ. nr. 90000056357, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67093816, 67093843, elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv,  vairāk informācijas www.jurmala.lv
   
 2. Personas datu aizsardzības speciālists: Jūrmalas pilsētas domē ir iecelts datu aizsardzības speciālists. Jūrmalas pilsētas domes personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV -2015, tālr. nr. 67093849, elektroniskā pasta adrese: personasdati@jurmala.lv
   
 3. Datu apstrādes principi. 
  Pašvaldība, veicot datu apstrādi, ievēro šādus principus:
 • apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus. Pašvaldība veic atbilstošus pasākumus, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
 • vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus;
 • apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
 • apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
 • personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā.
 1. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati.
  Pašvaldība apstrādā datu subjekta personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt:
 • tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, lai pašvaldība varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kā arī sniegt pakalpojumus, piemēram, gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, u.c;
 • līgumsaistību nodibināšanai, uzturēšanai un izpildei ar datu subjektu, lai noslēgtu vienošanos par autoratlīdzību, izglītības sniegšanu, līdzfinansējuma sniegšanu, u.c;
 • īstenojot uzdevumu sabiedrības interesēs, realizējot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras, organizējot publiskus pasākumus, filmēšanu un fotografēšanu to laikā,  u.c;
 • pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, lai aizsargātu datu subjektu pret trešo personu radītajiem kaitējumiem, aizsargātu sabiedrisko kārtību, novērstu vai izmeklētu pārkāpumus, nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, un sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām. Tai skaitā, lai aizsargātu datu subjekta vai citas datu subjekta vitālas intereses, sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas nolūkos pilsētas teritorijā un atsevišķās iestādēs (piemēram, skolās) tiek veikta videonovērošana. Par videonovērošanas veikšanu datu subjekti tiek informēti ar atbilstošām informatīvajām zīmēm un videonovērošanas politiku pašvaldības mājaslapā;
 • atsevišķos gadījumos datu subjekta datu apstrāde var notikt tikai pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, piemēram, lai saņemtu elektronisku e-pastu par pašvaldības aktualitātēm.

Ja Jūs vēlēsieties atsaukt savu sniegto piekrišanu, to Jūs vārēsiet atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties Jūrmalas pilsētas domē vai attiecīgajā Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē, kurai iepriekš Jūs būsiet sniedzis savu piekrišanu.

 1. Personas datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Jūrmalas pilsētas pašvaldība varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kā arī sniegt pakalpojumus, piemēram,  nodrošināt iedzīvotājiem izglītības pieejamību, sniegt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, administrēt nodokļu un nodevu iekasēšanu.
Vienlaikus personas datus Jūrmalas pilsētas pašvaldība var apstrādāt, lai aizsargātu fiziskās personas pret tiem radītajiem kaitējumiem, aizsargātu sabiedrisko kārtību, novērstu vai izmeklētu pārkāpumus, nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, un sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām. Jūrmalas pilsētas pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus tikai tad, kad pastāv tiesiskais pamats to darīt.

 1. Datu iegūšanas veids

Jūrmalas pilsētas pašvaldība ikdienā apstrādā liela apjoma personas datus. Šie dati var tikt iegūti no Jums, piemēram, iesniedzot iesniegumus, aizpildot veidlapas, izmantojot e-pakalpojumus, lai saņemtu Jūrmalas pilsētas pašvaldības pakalpojumus, kā arī mēs iegūstam informāciju par Jums no citiem avotiem, piemēram, valsts informācijas sistēmām, trešajām personām un publiskajiem avotiem, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldībai  normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi.

 1. Personas datu apstrāde

Jūrmalas pilsētas pašvaldība var apstrādāt  Jūsu personas datus papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski, veicot audioierakstus, fotoattēlu ierakstus, videonovērošanu. Personas datu apstrādi  var veikt Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbinieks vai kāds no Jūrmalas pilsētas pašvaldības datu apstrādātājiem, ar ko Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir noslēgts līgums. Jūrmalas pilsētas pašvaldība apstrādājot Jūsu personas datus, nodrošina personas datu aizsardzības principu ievērošana.

 Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem; bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības darbiniekiem; piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību.

 1. Datu subjekta tiesības

Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, pašvaldība datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc pašvaldībai datu subjekta dati ir nepieciešami. Datu subjekts tiks informēts ar atsevišķām informēšanas lapām, informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietverto informāciju, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc pašvaldībai ir nepieciešami datu subjekta personas dati, un ko pašvaldība darīs ar datu subjekta personas datiem atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam. Datu subjektam, iesniedzot pašvaldībai iesniegumu klātienē un uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesūtot elektroniski parakstītu dokumentu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir tiesības:

 • vērsties pašvaldībā un lūgt informāciju par savu personas datu apstrādi, ko veic pašvaldība;
 • pieprasīt veikt savu personas datu papildināšanu vai labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu subjekta personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Pašvaldība izvērtēs datu subjekta pieprasījumu un īstenos datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei, ja datu subjekta personas datu apstrādes pamats ir datu subjekta piekrišana, taču tas neietekmē to apstrādes darbību likumību, kas veiktas tad, kad piekrišana bija spēkā;
 • iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi datu valsts inspekcijā, ja datu subjektam par to rodas šaubas;
 • jebkurā gadījumā realizēt visas savas kā datu subjekta tiesības, kas noteiktas Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā.

Pašvaldība izvērtēs datu subjekta pieprasījumu un īstenos datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atbildi uz datu subjekta iesniegumu pašvaldība sniegs ne vēlāk kā viena mēneša laikā, atsevišķos gadījumos pašvaldība var pagarināt atbildes sniegšanu vēl par diviem mēnešiem, par ko pašvaldība informēs datu subjektu.

 1. Informācijas apmaiņa

Lai sniegtu Jums efektīvi pakalpojumus un izpildītu savas funkcijas, mēs dažreiz apmaināmies ar informāciju starp iestādēm, struktūrvienībām un pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām organizācijām, kas mūsu vārdā sniedz pakalpojumus.

Kad Jūs sniegsiet savus personas datus vienai struktūrvienībai vai iestādei, tie var tikt nodoti citām struktūrvienībām un iestādēm pašvaldībā ciktāl tas ir atbilstoši, proporcionāli un samērīgi nepieciešams, lai Jūrmalas pilsētas pašvaldība izpildītu savas funkcijas un sniegtu pakalpojumus.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība, iespējams, Jūsu personas datus nodos citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams un pieļaujams vai to pieprasīs tiesību akti, tai skaitā, iespējams tos nodos citām valsts un pašvaldības iestādēm. Personas dati var tik nodoti sadarbības partneriem, ja tas būs nepieciešams pašvaldības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai. Piemēram, Jūrmalas pilsētas pašvaldība var datus nodot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Valsts zemes dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam, sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Jūrmalas pilsētas pašvaldība apmainīsies ar Jūsu personas datiem ar organizācijām un datu apstrādātajiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kā arī, kuri spēj izpildīt pienākumus, kuri ir  noteikti tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar trešajām personām. 

 1. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm

Jūsu personas dati parasti tiks glabāti un apstrādi Eiropas Ekonomiskajā Zonā. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

 1. Personas datu aizsardzības iespējamie pārkāpumi

Ja Jums ir pamatotas aizdomas par iespējamu personas datu apstrādes pārkāpumu, lūdzu sazinieties ar Jūrmalas pilsētas domes personas datu aizsardzības speciālistu, ziņojot par iespējamo pārkāpumu.

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt priekšlikumus par Jūrmalas pilsētas pašvaldības personas datu apstrādi, Jūs variet rakstīt Jūrmalas pilsētas domei vai pašvaldības iestādēm vai Jūrmalas pilsētas domes personas datu aizsardzības speciālistam. Ja Jūs saņemtā atbilde neapmierinās, Jums ir tiesības vērsties  Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011,Tālrunis: 67 22 31 31, e-pasts: info@dvi.gov.lv