Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība), pildot normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un sniedzot pakalpojumus, ievēro katras fiziskās personas individuālās vajadzības. Atkarībā no pieprasītā vai sniedzamā pakalpojuma un izpildāmās funkcijas, var notikt personas datu apstrāde Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK) izpratnē. 

Personas datu aizsardzības politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (turpmāk - datu subjekts) vispārīgu informāciju par  pašvaldības veikto personu datu apstrādi, apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apjomu un aizsardzību, kā arī informēt datu subjektu par tā tiesībām un pienākumiem. Apstrādājot personas datus, pašvaldība ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, reģ. nr. 409000036698, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67093816,  elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv.  Vairāk informācijas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv (sadaļā “Personas datu aizsardzība”).

Pašvaldības izveidotās iestādes ir uzskatāmas par pārziņa struktūrām, tās nav atsevišķi pārziņi.

 1. Personas datu aizsardzības speciālists

Pašvaldībā ir iecelts datu aizsardzības speciālists, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV -2015, tālr. nr. 67093849, elektroniskā pasta adrese: personasdati@jurmala.lv.

 1. Personas datu apstrādes vieta

Personas datu apstrāde neatkarīgi no datu iegūšanas vietas un veida tiek veikta pašvaldībā un tās pārraudzībā esošajās iestādēs.

 1. Datu apstrādes principi 
  Pašvaldība, veicot datu apstrādi, ievēro šādus principus:
 • apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus. Pašvaldība veic atbilstošus pasākumus, lai personas datu apstrāde notiktu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
 • vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās funkcijas un pienākumus;
 • apstrādā personas datus atbilstošā apjomā un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
 • apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
 • personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā.
 1. Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

Pašvaldība apstrādā personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt:

 • normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, lai pašvaldība varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kā arī sniegt pakalpojumus, piemēram, gādāt par iedzīvotāju izglītību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, u.c;
 • līgumsaistību nodibināšanai, uzturēšanai un izpildei ar datu subjektu, lai noslēgtu vienošanos par autoratlīdzību, izglītības sniegšanu, līdzfinansējuma sniegšanu, u.c;
 • īstenojot uzdevumu sabiedrības interesēs, realizējot pašvaldībai likumīgi piešķirtās pilnvaras;
 • pašvaldības vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošanai, lai aizsargātu datu subjektu pret trešo personu radītajiem kaitējumiem, aizsargātu sabiedrisko kārtību, novērstu vai izmeklētu pārkāpumus, nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem, un sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām. Tai skaitā, lai aizsargātu datu subjekta vai citas datu subjekta vitālas intereses, sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanas nolūkos pašvaldības  teritorijā un atsevišķās iestādēs (piemēram, skolās) tiek veikta videonovērošana. Par videonovērošanas veikšanu datu subjekti tiek informēti ar atbilstošām informatīvajām zīmēm un videonovērošanas politiku pašvaldības tīmekļa vietnē;
 • atsevišķos gadījumos datu apstrāde var notikt tikai pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, piemēram, lai saņemtu elektronisku e-pastu par pašvaldības aktualitātēm. Ja persona vēlas atsaukt savu sniegto piekrišanu, to var atsaukt jebkurā brīdi, vēršoties pašvaldībā.
 1. Personas datu apstrādes mērķis

Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai pašvaldība varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kā arī sniegtu pakalpojumus, piemēram,  nodrošinātu iedzīvotājiem izglītības pieejamību, sniegtu iedzīvotājiem sociālo palīdzību, administrētu nodokļu un nodevu iekasēšanu.
Vienlaikus personas datus pašvaldība var apstrādāt, lai aizsargātu fiziskās personas pret tiem radītajiem kaitējumiem, aizsargātu sabiedrisko kārtību, novērstu vai izmeklētu pārkāpumus, nodrošinātu atbilstību normatīvajiem aktiem, un sniegtu informāciju saskaņā ar personu tiesībām. Pašvaldība apstrādā personas datus tikai tad, kad pastāv tiesiskais pamats to darīt.

 1. Datu iegūšanas veids

Pašvaldība ikdienā apstrādā liela apjoma personas datus. Šie dati var tikt iegūti no fizikas personas, piemēram, iesniedzot iesniegumus, aizpildot veidlapas, izmantojot e-pakalpojumus, lai saņemtu pašvaldības pakalpojumus, kā arī pašvaldība iegūst informāciju par personu no citiem avotiem, piemēram, valsts informācijas sistēmām, trešajām personām un publiskajiem avotiem, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldībai  normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi.

 1. Personas datu apstrāde

Pašvaldība var apstrādāt  personas datus papīra vai elektroniskā formātā, telefoniski, veicot audioierakstus, fotoattēlu ierakstus, videonovērošanu. Personas datu apstrādi  var veikt pašvaldības darbinieks vai kāds no pašvaldības datu apstrādātājiem, ar ko pašvaldībai ir noslēgts līgums. Pašvaldība apstrādājot personas datus, nodrošina personas datu aizsardzības principu ievērošanu.

 Personas dati var attiekties gan uz bijušajiem, gan uz esošajiem pašvaldības pakalpojumu saņēmējiem; bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem pašvaldības darbiniekiem; piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un personām, kuras sadarbojas un komunicē ar pašvaldību.

 1. Datu subjekta tiesības

Pirms personas datu iegūšanas vai brīdī, kad personas dati tiks iegūti, pašvaldība datu subjektam sniegs informāciju par to, kāpēc pašvaldībai datu subjekta dati ir nepieciešami. Datu subjekts tiks informēts ar informāciju uz iesniegumu veidlapām, līgumos ietverto informāciju, norādot uz pieejamo informāciju pašvaldības tīmekļa vietnes sadaļā “Personas datu aizsardzība”, informatīvām zīmēm vai mutiski, kāpēc pašvaldībai ir nepieciešami datu subjekta personas dati, un ko pašvaldība darīs ar datu subjekta personas datiem. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam datu subjektam ir tiesības:

 • tikt informētam par to, kāpēc pašvaldība apstrādā un izmanto personas datus,
 • pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus pašvaldība par datu subjektu glabā. Šo informāciju pašvaldība sniedz bez maksas. Pašvaldībai ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien tā nepagarina atbildes sniegšanu līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu,
 • labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Pašvaldībai  ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā. Ja pašvaldība nolems nelabot datus, pašvaldība sniegs skaidrojumu, kāpēc tos nelabo, un sniegs datu subjektam informāciju par tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā,
 • lūgt dzēst savus personas datus vai pārtraukt to apstrādi. Pašvaldība ne vienmēr varēs izpildīt lūgumu, piemēram, ja pašvaldībai būs pienākums saglabāt informāciju. Ja pašvaldība nolems nedzēst datus, tiks sniegts skaidrojumu, kāpēc pašvaldība nedzēsīs datus, un sniegs informāciju par tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā,
 • atsevišķos gadījumos ierobežot datu subjekta personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, pašvaldība var saglabāt par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu,
 • Ja pašvaldība apstrādā personas datus saskaņā ar piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, datu subjektam ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras,
 • nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz datu subjektu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē.

Pašvaldība izvērtēs datu subjekta pieprasījumu un īstenos datu subjekta tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atbildi uz datu subjekta iesniegumu pašvaldība sniegs ne vēlāk kā viena mēneša laikā, atsevišķos gadījumos pašvaldība var pagarināt atbildes sniegšanu vēl par diviem mēnešiem, par ko pašvaldība informēs datu subjektu.

 1. Informācijas apmaiņa

Lai efektīvi sniegtu pakalpojumus un izpildītu savas funkcijas, pašvaldība apmainās ar informāciju starp iestādēm, struktūrvienībām un pašvaldības kapitālsabiedrībām, kā arī citām organizācijām, kas pašvaldības vārdā sniedz pakalpojumus.

Kad datu subjekts sniedz savus personas datus vienai struktūrvienībai vai iestādei, tie var tikt nodoti citām struktūrvienībām un iestādēm pašvaldībā ciktāl tas ir atbilstoši, proporcionāli un samērīgi nepieciešams, lai pašvaldība izpildītu savas funkcijas un sniegtu pakalpojumus.

Pašvaldība, iespējams, personas datus nodos citām organizācijām, kad tas būs nepieciešams vai to pieprasīs normatīvie akti, tai skaitā, iespējams tos nodos citām valsts un pašvaldības iestādēm. Personas dati var tik nodoti sadarbības partneriem, ja tas būs nepieciešams pašvaldības funkciju un pakalpojumu nodrošināšanai. Piemēram, pašvaldība var datus nodot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, Valsts zemes dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam, sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Pašvaldība apmainīsies ar personas datiem ar organizācijām un datu apstrādātajiem, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas tiesību aktos personas datu aizsardzības jomā esošās prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība, kā arī, kuri spēj izpildīt pienākumus, kuri ir  noteikti normatīvajos aktos personas datu aizsardzības jomā. Šīs garantijas un noteikumi ir atrunāti līgumos ar trešajām personām. 

 1. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm

Personas dati parasti tiks glabāti un apstrādi Eiropas Ekonomiskajā Zonā. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, pašvaldība to darīs, kad tai būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

 1. Personas datu aizsardzības iespējamie pārkāpumi

Ja rodas pamatotas aizdomas par iespējamu personas datu apstrādes pārkāpumu, lūdzam sazināties ar pašvaldības personas datu aizsardzības speciālistu, ziņojot par iespējamo pārkāpumu.

Ja vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt priekšlikumus par pašvaldības personas datu apstrādi, lūdzam rakstīt pašvaldībai vai pašvaldības personas datu aizsardzības speciālistam. Ja saņemtā atbilde neapmierinās, Jums ir tiesības vērsties  Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050,
tālrunis: 
67223131, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv).