Darbība

  • kontrolē pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm;
  • pārbauda pašvaldības darbinieku un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību;
  • kontrolē vai pašvaldības finanšu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek apsaimniekota atbilstoši domes lēmumiem un iedzīvotāju interesēm;
  • veic uz risku novērtējumu balstītus iekšējos auditus, lai pārbaudītu pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas darbību;
  • veic iekšējo auditu ieteikumu ieviešanas uzraudzību;
  • nodrošina Latvijas Republikas Valsts kontroles revīziju, pašvaldības darbību kontrolējošo institūciju veikto pārbaužu un ārējo auditoru ieteikumu ieviešanas uzraudzību pašvaldībā, uzturot ieteikumu datu bāzi, sistemātiski aktualizējot un papildinot to, pēc nepieciešamības sagatavojot apkopotu informāciju par ieteikumu izpildi;
  • nodrošina pašvaldībai piederošu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldību, kā arī sekmēt korporatīvās pārvaldības principa ieviešanu un pilnveidošanu Centrālā administrācijā un kapitālsabiedrībās';
  • veido un uztur nepieciešamo informāciju un lietas, saņemtun sniedz ziņas reģistros par pašvaldības kapitālsabiedrībām un piederošām kapitāla daļām, kā arī apkopo pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu pārskatu un finanšu informāciju.

Dokumenti

Kontakti 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

Nodaļā ir šādas daļas:

  • Audita daļa,
  • Kapitāldaļu pārvaldības daļa.