Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 pantā noteikto: uz 2021. gada 26. augusta domes sēdi iesniegti šādi saistošo noteikumu projekti: