Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 13. pantu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība informē, ka:

 1. Personāla atlases procesā personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas administrācija (Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība), kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālr. nr. +371 67093849, elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv;
 2. Personas dati ir visa informācija, kas ir iekļauta pretendenta iesniegtajā CV, kā arī, iegūtā informācija no personām, kas ir sniegušas atsauksmes par pretendentu un pretendents nepārprotamā veidā atļāvis sazināties ar attiecīgajām personām.
 3. Datu apstrādes tiesiskais pamats:
  1. Pretendenta piekrišana, jo pretendentam ir brīva izvēle piedalīties konkursā uz izsludināto vakanci;
  2. Uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu izpilde attiecībā uz atsevišķiem personas datu veidiem, izvērtējot personas atbilstību amatam, ja normatīvie akti paredz obligātas prasības personai, kas ieņem attiecīgo amatu.
 4. Pretendenta pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Iesniegtie personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar noteikto mērķi.
 5. Personas datu nodošana: pretendenta iesniegtie personas dati tiek aizsargāti, un piekļuve tiem tiek piešķirta tikai tiem pārziņa darbiniekiem, kuriem tas ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai. Pēc attiecīga pieprasījuma pārzinis personas datus var nodot tikai normatīvajos aktos noteiktām institūcijām. Pretendentu personas dati netiek nodoti ārpus ES/EEZ. Automatizēta lēmumu pieņemšana personāla atlases procesā netiek veikta.
 6. Personas datu uzglabāšana: visa informācija, kas iegūta, pretendentam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai, sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas (piemēram, sūdzības un tiesvedības gadījumā līdz galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās laikam). Ja persona pēc personāla atlases tiek pieņemta darbā, personāla atlases procesā iegūtā informācija tiek glabāta kopā ar personas informāciju (personas lietu) attiecīgi tai noteiktajam glabāšanas termiņam.
 7. Gadījumā, ja pārzinis saņems sūdzības par konkrēto atlases procesu, tad visa atlases procesā apstrādātā informācija (pretendenta personas dati) tiks saglabāta līdz ar sūdzības izskatīšanu kompetentajā iestādē uzsāktā procesā galīgā lēmuma spēkā stāšanas dienas, ja tas netiek pārsūdzēts, vai apstrīdēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā, vai līdz galīgā tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.
 8. Pretendentam attiecībā uz savu personas datu apstrādi personāla atlases procesā ir šādas tiesības, bet ne tikai: pieprasīt savu datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi; atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei atlases konkursa ietvaros, tādējādi atsakoties arī no dalības pretendentu atlases konkursā. Tāpat pretendentam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā pasts@dvi.gov.lv ) par pārziņa rīcību, ja pretendentam ir pamats domāt, ka pārzinis pārkāpj pretendenta kā datu subjekta tiesības, atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē personas datu aizsardzību.
 9. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar pārziņa veikto personas datu apstrādi, vispirms aicinām sazināties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, vai arī sazinoties ar pārziņa datu aizsardzības speciālistu (kontaktinformācija: tālrunis +371 67093849, e-pasts personasdati@jurmala.lv). Personāla atlases jautājumos lūdzam rakstīt uz e-pastu personas@jurmala.lv.