Raga kāpas taka

Dabas parks „Ragakāpa” atrodas pilsētas austrumu daļā, uz rietumiem no Lielupes grīvas, tā kopējā platība ir 84 ha. Ragakāpa ir vēja darbības rezultātā pārveidots 800 m garš un 100 m plats kāpu valnis.

Dabas parka teritorijā ir sastopamas ļoti vecas priežu audzes, kuru vecums sasniedz ~ 340 gadus, kā arī vairākas retas un aizsargājamas augu un sēņu sugas (pļavas silpurene, Baltijas donis, zaļziedu naktsvijole, zarainā ķekarpaparde, vālīšu staipeknis, smiltāja neļķe, Hadriana zemestauki u.c.) un 4 aizsargājamas putnu sugas (meža balodis, melnā dzilna, sila cīrulis, stepes čipste).

Valsts aizsardzībā teritorija atrodas jau kopš 1962.gada, kad tika izveidots aizsargājamais ģeoloģiskais objekts „Ragakāpa”. Teritorija ir iekļauta Eiropas Savienības Natura 2000 aizsargājamo teritoriju sarakstā un 2004.gadā tai izstrādāts dabas aizsardzības plāns.

Ragakāpas ekotaku veido 4 atsevišķas takas – Dabas skatu taka, Kukaiņu taka, Priežu taka un Augu taka. Takās ierīkotas plašas skatu platformas, drošas un ērtas kāpnes, izvietoti soliņi, atkritumu urnas, informatīvas norādes un stendi, kā arī veikta erodēto vietu (izbradāto kāpu) atjaunošana.

Aicinām būt saudzīgiem pret ieguldīto darbu un apkārtējo vidi un savām pastaigām lieguma teritorijā turpmāk izmantot tikai labiekārtotās takas!

Ragakāpas dabas parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.