Lai telefona sarunu laikā sniegtā informācija būtu sniegta precīzi un saprotamā veidā,  kā arī, lai neveidotos konflikta situācijas par jums sniegto konsultāciju, Jūrmalas valstspilsētas administrācija veic informatīvā tālruņa sarunu ierakstīšanu to analīzei un darbības uzlabošanai.

Pirms sarunas mēs jūs informējam, ka saruna tiks ierakstīta. Ja nepiekrītat sarunas ierakstam, varat to pārtraukt un sazināties ar mums pa elektronisko pastu, pastu vai ierodoties klātienē. 

Telefona sarunu ieraksti tiek veikti pamatojoties uz:

  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai);
  • Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sesto daļu (pienākums pārbaudīt un uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti).

Jūrmalas valstspilsētas administrācija nodrošina telefona sarunu ierakstu saglabāšanu un konfidencialitāti. Telefonsarunas var tikt izsniegtas tiesībsargājošām iestādēm konkrētos gadījumos uz atsevišķa pieprasījuma pamata.  Ierakstot telefona sarunu, var tikt apstrādāti personas dati, kurus telefona sarunas laikā izpauž fiziskā persona, tajā skaitā, vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija u.tml. Telefona sarunu ieraksti tiek glabāti 30 dienas, pēc tam tiek neatgriezeniski dzēsti.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar personas datu aizsardzības speciālistu personasdati@jurmala.lv, kā arī informējam, ka jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcija), ja uzskatāt, ka jūsu  personas datu apstrāde pārkāpj Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.