Galvenie uzdevumi

 • nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu pašvaldības administratīvajā teritorijā savas kompetences ietvaros;
 • sagatavo būvvaldei iesniedzamos atzinumus un izziņas saistībā ar būvniecību, pilsētplānošanu, kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību un vides vizuālo kvalitāti;
 • izvērtē un sagatavo atzinumus par detālplānojumiem;
 • pieņem lēmumus par zemes ierīcības projektu uzsākšanu;
 • piedalās un organizē teritorijas plānojuma, detālplānojumu, apbūves noteikumu un citu noteikumu vai to grozījumu izstrādāšanā;
 • sagatavo lēmumu projektus par adrešu piešķiršanu;
 • sagatavo domes lēmumu projektus par zemes ierīcības projektu un zemesgabalu sadales apstiprināšanu;
 • nodrošina domes noteikto kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, aizsardzību un attīstību;
 • izstrādā vides vizuālās noformēšanas prasības, izskata, izvērtē un sniedz atzinumus vai norādījumus vides objektu izvietošanai pašvaldības teritorijā.

Nodaļas 

 • Arhitektūras nodaļa,
 • Būvinspekcija,
 • Teritorijas plānošanas nodaļa,
 • Ģeomātikas un inženieru nodaļa,
 • Klientu apkalpošanas un arhīva nodaļa.

Speciālistu kontakti