LIAA semināri/konferences - Latvijas investīciju un attīstības aģentūra regulāri rīko bezmaksas seminārus un konferences, kuros pieredzē un informācijā dalās uzņēmēji un dažādām nozaru speciālisti. Īpaši noderīgi semināri ir tiem, kuri plāno eksportēt. https://www.liaa.gov.lv/lv/notikumu-kalendars?categories=463

Valsts platforma biznesa attīstībai – Valsts platforma biznesa attīstībai regulāri rīko bezmaksas seminārus, apmācības un pasākumus. https://business.gov.lv/pasakumi

Izaugsme ar Google - Google sadarbībā ar vadošajiem Latvijas e-komercijas, digitālā mārketinga, kiberdrošības ekspertiem un pasniedzējiem ir sagatavojusi apjomīgu apmācību ciklu biznesa izaugsmei. Kvalitatīva apmācība palīdzēs uzlabot digitālās prasmes, un pielietot tās uzņēmējdarbībā vai darba meklēšanā. Piedalīties var visi interesenti - tās ir bezmaksas apmācības, kuru mērķis ir radīt labvēlīgu vidi maziem un vidējiem uzņēmumiem patstāvīgi mainīgajā pasaulē. https://www.digijourney.com/izaugsme-ar-google/#lp-pom-text-376

Biznesa ideju konkurss “Ideju kauss” - “Ideju kauss” ir biznesa ideju konkurss, kas dod iespēju ikvienam pilngadīgam Latvijas iedzīvotājam īstenot savu biznesa ideju un iegūt biznesa sākšanai nepieciešamās prasmes, pieredzi, kontaktus un finansējumu par labāko ideju – 7000 EUR apmērā. Biznesa ideju konkurss notiek katru gadu no augusta līdz novembrim. https://www.idejukauss.lv/

Grantu programma “(ie)dvesma) - SEB banka kopā ar sešiem Pierīgas novadiem īsteno Grantu programmu (ie)dvesma, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Pierīgā. https://www.jurmala.lv/lv/jaunums/sakas-pieteikumu-pienemsana-grantu-programmai-iedvesma

CONNECT Latvija - CONNECT Latvija ir biedrība, kas savieno uzņēmējus ar izgudrotājiem un investoriem, lai izveidotu un attīstītu jaunus un inovatīvus uzņēmumus Latvijā. Biedrība organizē iespēju forumus, kuros uzņēmējiem ir iespēja prezentēt savu biznesa ideju privātajiem investoriem un riska kapitāla fondu pārstāvjiem. Tāpat arī tiek organizētas tikšanās ar ekspertiem, kurās ir iespēja prezentēt savu biznesa ideju un iegūt vērtīgus padomus kā veiksmīgāk un ātrāk attīstīt ideju. Starp ekspertiem ir profesionāļi no dažādām jomām – mārketings, biznesa attīstība, riska kapitāls, intelektuālais īpašums, personāls, juridiskie aspekti, tehnoloģija, attiecīgā nozare, starptautiskais tirgus. https://www.connectlatvia.lv/

Biznesa inkubatori - Uzņēmējam, kas tikko sper pirmos soļus biznesa vidē, īpaši svarīgs ir atbalsts. Biznesa inkubators – tā ir organizācija, kas veicina jaunu un sekmīgu uzņēmumu rašanos, nodrošinot tiem nepieciešamo atbalstu – telpas, biznesa atbalsta pakalpojumus (juridiskās konsultācijas, grāmatvedības pakalpojumus, dažādu ekspertu konsultācijas par mārketinga aktivitātēm, biznesa attīstību un tml.) https://www.liaa.gov.lv/lv/biznesa-inkubatori/jurmala

Startin – Palīdz Latvijas jaunuzņēmumiem augt, nodrošinot tiem piekļuvi zināšanām, tīklam, iespējām un biznesa priekšrocībām. Mēs atbalstām visu ekosistēmu, vācot un analizējot starta datus, kā arī iestājoties par jaunuzņēmumiem draudzīgāku uzņēmējdarbības vidi. https://startin.lv/

Mentorings - Mentorings ir zināšanu pārneses process, kurā mentors dalās praktiskās biznesa zināšanās, kompetencēs, pieredzē  un sniedz padomus jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem. Mentori ir pieredzējuši biznesa vadītāji, uzņēmēji un savas jomas profesionāļi. Tā ir iespēja Tev kā jaunam uzņēmējam iegūt vērtīgus padomus no augsta līmeņa uzņēmuma vadītājiem, kas izvērtētu Tava biznesa darbību, apzinātu riskus un potenciālās attīstības iespējas, sniegtu praktiskus ieteikumus biznesa attīstīšanai. Mentoringa programmas ir bezmaksas.

ALTUM - ALTUM ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas uzņēmējiem sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, utml.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings utml.). ALTUM piedāvātie atbalsts jaunajiem uzņēmējiem instrumenti paredzēti uzņēmumiem visās attīstības stadijās – sākot no biznesa idejas izstrādes un uzņēmuma darbības uzsākšanas līdz pat lielu biznesa projektu attīstīšanai, veicinot uzņēmumu izaugsmi. https://www.altum.lv/pakalpojumi/biznesam/

Atbalsts procesu digitalizācijai - Programmas mērķis ir veicināt komercdarbībā izmantoto procesu digitalizāciju un produktivitātes paaugstināšanu, lai veicinātu Latvijas komersantu konkurētspēju. https://business.gov.lv/atbalsta-programmas/atbalsts-digitalizacijai

 

Uzņēmējdarbības sākums ir ideja, un biznesa ideju radīšana jau tika aplūkota iepriekšējās klasēs. Prātā var virmot dažādas idejas, tomēr vērtīga ideja ir tā, kuras īstenošana var apmierināt kādu konkrētu vajadzību. Tāpēc pirms uzņēmējdarbības uzsākšanas uzņēmējam jānoskaidro atbildes uz šādiem jautājumiem:

  1. Vai tas, ko esmu nolēmis ražot, būs kādam nepieciešams?
  2. Kas vēlēsies nopirkt saražoto produkciju?
  3. Kas būs produkcijas pievienotā vērtība, ar ko tā būs
    labāka nekā konkurentiem?
  4. Kā virzīt tirgū savu produktu, kā informēt potenciālos pircējus?
  5. Kur pārdot savu produkciju?

Tomēr ar ideju vien nepietiek – tā jāīsteno. Lai pārvērstu ideju precē vai pakalpojumā, nepieciešami resursi. Resursi ir zeme, kapitāls, darbs un uzņēmējspējas.

Noderīgi:

Konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu - Konsultācijas ietvaros vari saņemt informāciju par šādām tēmām:  biznesa inkubatori, Tehnoloģiju biznesa centrs, Inovāciju motivācijas programma, atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai,  saimnieciskās darbības formas izvēle, uzņēmuma reģistrēšana, saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija pēc NACE 2. red.,  licences, atļaujas, sertifikāti uzņēmējdarbības uzsākšanai, nodokļu sistēma u.c. jautājumi. https://business.gov.lv/pakalpojumi/konsultacijas-par-uznemejdarbibas-uzsaksanu-latvija