Domes ēka pavasarī

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēta pašvaldības dome, kas juridiskās personas vārdā pieņem lēmumus, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs ir Gatis Truksnis, izpilddirektors – Edgars Stobovs.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums (2010. gada 4. februāra saistošie noteikumi Nr. 6)