Galvenie uzdevumi

 • nosaka tiesiskās attiecības civilstāvokļa aktu – laulību reģistrēšanā;
 • reģistrē un paziņo dzimšanas faktu;
 • reģistrē un paziņo miršanas faktu;
 • reģistrē laulības, kas noslēgtas pie noteiktu konfesiju garīdzniekiem;
 • kārto civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu atjaunošanas, papildināšanas, labošanas lietas, sagatavo atzinumus, pamatojoties uz ieinteresēto personu iesniegumiem;
 • pieņem paternitātes atzīšanas iesniegumus;
 • pieņem iesniegumus un sagatavo dokumentus vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņai, tos iesniedzot departamentam;
 • atjauno bojā gājušos civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, anulēt, papildina un labot civilstāvokļa aktu reģistru ierakstus, pamatojoties uz tiesas spriedumiem, administratīvajiem aktiem, nodaļas atzinumu vai ieinteresēto personu iesniegumiem;
 • izsniedz civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības, izziņas un izrakstus no civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem pēc fizisku un juridisku personu pieprasījuma;
 • sniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamās ziņas par personu laulību reģistrāciju un izmaiņām civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanai;
 • sniedz ziņas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam par ārzemnieku reģistrētajiem miršanas faktiem;
 • organizē un nodrošina apmeklētāju pieņemšanu nodaļā.

Dokumenti

Dzimtsarakstu nodaļas nolikums (2013. gada 28. novembra nolikums Nr. 30)

Kontakti