SIA "Jūrmalas gaisma" ēka

Galvenās funkcijas

  • pilsētas administratīvās teritorijas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, t.sk., apgaismes ierīču projektēšana, būvniecība, uzstādīšana, demontāža un apsekošana;
  • satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu – luksoforu, ceļa zīmju, barjeru u.c. izvietojuma projektēšana, izgatavošana, uzstādīšana, demontāža un apsaimniekošana.

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

  1. Publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, ielu, ceļu, parku, pilsētas apstādījumu u.c. publisko teritoriju apgaismojuma rekonstruēšana un tīklu paplašināšana;
  2. Ceļu satiksmes drošības uzlabošana.

Pamatkapitāla lielums: EUR 1 064 809
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs

    • Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
    • Kapitālsabiedrībā nav uzsākta kapitālsabiedrības reorganizācija vai pārveides process.