SIA "Jūrmalas gaisma" ēka

Galvenās funkcijas

 • pilsētas administratīvās teritorijas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, t.sk., apgaismes ierīču projektēšana, būvniecība, uzstādīšana, demontāža un apsekošana;
 • satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu – luksoforu, ceļa zīmju, barjeru u.c. izvietojuma projektēšana, izgatavošana, uzstādīšana, demontāža un apsaimniekošana.

Pakalpojumi

 • elektrolīniju projektēšana, izbūve un rekonstrukcija;
 • luksoforu projektēšana un objektu izbūve;
 • satiksmes ceļa zīmju izgatavošana un uzstādīšana;
 • darba vietu aprīkošana uz ceļiem ar satiksmes ceļa zīmēm;
 • apgaismošanas elektrotīklu apkalpošana;
 • svētku apgaismojuma un dekoru uizstādīšana;
 • elektriskie mērījumi;
 • tehnisko noteikumu izsniegšana apgaismošanai sakarā ar dažādu objektu izbūvi;
 • projektu saskaņošana;
 • esošo apgaismošanas elektrisko kabeļu uzrādīšana dabā.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams pasūtītāja iesniegums, pēc tam tiek norādīts, kādi katrā konkrētajā gadījumā vēl nepieciešami dokumenti.

Vispārējie stratēģiskie mērķi:

 1. Publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, ielu, ceļu, parku, pilsētas apstādījumu u.c. publisko teritoriju apgaismojuma rekonstruēšana un tīklu paplašināšana;
 2. Ceļu satiksmes drošības uzlabošana.

Pamatkapitāla lielums: EUR 1 064 809
Pašvaldības līdzdalības apmērs: 100%
Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs

  • Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās
  • Kapitālsabiedrībā nav uzsākta kapitālsabiedrības reorganizācija vai pārveides process.