Jūrmalas iedzīvotāji vislabāk spēj novērtēt, kas pilsētas attīstībai ir nepieciešams. Bieži vien publiski pieejama teritorija nav kopta, vai gadu laikā tai ir nepieciešami atjaunošanas darbi.

Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā kategorijā “Publiski pieejamu teritoriju labiekārtošana, tostarp atpūtas infrastruktūra atjaunošana vai izveide” biedrības, nodibinājumi vai reliģiskas organizācijas var iegūt pašvaldības līdzfinansējumu publiskas teritorijas labiekārtošanai. Ar šo iespēju iedzīvotāji var īstenot savu ideju viena gada laikā.

Lai īstenotu projektus nepieciešams:

  • IDEJA – vērsieties biedrībā, nodibinājumā vai reliģiskā organizācijā!
  • iepazīties ar nolikumu, konsultēties ar projekta kontaktpersonu, sagatavot un iesniegt pieteikumu
  • pēc projekta izvērtēšanas, apstiprināšana domē un vienošanās noslēgšanas – īstenot IDEJU!       

Līdz šim projektu iesniedzējiem ir bijusi iespēja iegūt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 7000 EUR apmērā ar nosacījumiem, ka maksimālais Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 90% no projekta kopsummas, pašu līdzfinansējums ir vismaz 10%. Projektu īstenošanas laiks ir līdz 12 mēnešiem.

Projekti publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai var tikt īstenoti uz juridiskai vai fiziskai personai piederošas zemes, kā arī kopīpašniekiem piederošas zemes, bet Projekti nevar tikt īstenoti uz pašvaldībai piederošas zemes.

Veicināsim Jūrmalas pilsētas attīstību kopā!

Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums (2016. gada 25. novembra nolikums Nr. 54)

Veidlapas:
Pieteikuma veidlapa
Budžeta izmaksu veidlapa
Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa
Dzīves un darba gājums (CV)
Situācijas plāna apraksts
Saskaņojuma lapa
Kopīpašnieku saskaņojuma lapa
Apliecinājums
Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta  uzskaitei un piešķiršanai, iesniegt atbilstoši Ministru Kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” noteiktajam.

Ieva Šponberga

nodaļas vadītāja p.i.
ieva.sponberga [at] jurmala.lv

Anija Pluģe

projektu vadītāja 
anija.pluge [at] jurmala.lv