Projektu prioritātes 2023. gadā:

  • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) bērnu rotaļu laukumu atjaunošana vai izveide;
  • publiski pieejamu (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošu) teritoriju labiekārtošana;
  • publiski pieejamas atpūtas infrastruktūras (arī daudzdzīvokļu namu kopīpašumā esošas) izveide vai atjaunošana.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000 eiro.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums (2016. gada 25. novembra nolikums Nr. 54)

Veidlapas

Iesniegšanai papīra formātā Iesniegšanai elektroniski parakstītas
Pieteikuma veidlapa
Budžeta izmaksu veidlapa
Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa
Dzīves un darba gājums (CV) (paraugs)
Situācijas plāna apraksts
Saskaņojuma lapa
Kopīpašnieku saskaņojuma lapa
Apliecinājums
Starpposma atskaites veidlapa
Starpposma atskaites veidlapa (budžets)
Starpposma atskaites veidlapa (izmaksas, ieņēmumi)
Noslēguma atskaites veidlapa
Noslēguma atskaites veidlapa (budžets)
Noslēguma atskaites veidlapa (izmaksas, ieņēmumi)
Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta  uzskaitei un piešķiršanai, iesniegt atbilstoši Ministru Kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” noteiktajam.

Pieteikuma veidlapa
Budžeta izmaksu veidlapa
Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa
Dzīves un darba gājums (CV) (paraugs)
Situācijas plāna apraksts
Saskaņojuma lapa
Kopīpašnieku saskaņojuma lapa
Apliecinājums
Starpposma atskaites veidlapa
Starpposma atskaites veidlapa (budžets)
Starpposma atskaites veidlapa (izmaksas, ieņēmumi)
Noslēguma atskaites veidlapa
Noslēguma atskaites veidlapa (budžets)
Noslēguma atskaites veidlapa (izmaksas, ieņēmumi)
Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta  uzskaitei un piešķiršanai, iesniegt atbilstoši Ministru Kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” noteiktajam.