Sabiedrība Mājoklis
Pagalms Nometņu ielā
Nometņu ielas nama dzīvokļu īpašnieki pēc mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas norobežojuši savu teritoriju, uzstādījuši rotaļu ierīces un pamazām sakārto iekšpagalmu.

Jūrmalas valstspilsētas administrācija aicina privatizēto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus pārņemt dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojamās mājas, kuras ir privatizētas saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, līdz brīdim, kad dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība pārņems pārvaldīšanas tiesības, saskaņā ar 2014. gada 11. februārī noslēgto līgumu starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Civinity mājas Jūrmala” (turpmāk – Pārvaldnieks) ir nodotas Pārvaldnieka pārvaldīšanā.

Mājas pārvaldīšana – dzīvokļu īpašnieku lēmums

Privatizēto dzīvojamo māju ilgtermiņa apsaimniekošana nav pašvaldības funkcija. Šāds pārvaldīšanas modelis neveicina dzīvojamo māju efektīvu pārvaldīšanu. Lai arī dzīvokļu īpašniekiem nav normatīvajos aktos noteiktu šķēršļu, lai pārņemtu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, vairumā gadījumu tas netiek darīts joprojām.

Pēc Ekonomikas ministrijas iniciatīvas ar mērķi rast atbilstīgu regulējumu dzīvojamo māju apsaimniekošanai, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, ir izstrādāts likuma projekts – grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”. Likuma projektā ir izslēgtas tiesību normas, kas nosaka pienākumu valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai pārvaldīt dzīvojamo māju, ja dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības.

Būs pienākums izvēlēties pārvaldnieku

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” projekta pārejas noteikumos ir paredzēts, ka minētie Ministru kabineta noteikumi ir piemērojami līdz brīdim, kad spēku zaudēs Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (spēkā no 2010. gada 1. janvāra) un to aizvietos jauns likums dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā, kas cita starpā regulēs rīcību ar dzīvojamajām mājām, kurās joprojām dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši no pašvaldības pārvaldīšanas tiesības.

Kad stāsies spēkā minētie likuma projekti, dzīvojamās mājas turpinās pārvaldīt Pārvaldnieks līdz brīdim, kad dzīvokļu īpašnieki izvēlēsies citu pārvaldnieku vai noslēgs ar Pārvaldnieku pārvaldīšanas līgumu. Normatīvie akti vairs neparedzēs tādu pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no pašvaldības, kāda tā ir pašlaik.

Šobrīd pašvaldība privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības nodod, ja ir ievēroti likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51. panta noteikumi.

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas kārtība

 1. Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – Administrācija) pieņem pieteikumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu sabiedrībām vai pilnvarotām personām (turpmāk – pieteikums). Pieteikumā norāda sabiedrības vai pilnvarotās personas kontakttālruni un e-pasta adresi.
 2. Administrācijas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa sabiedrībai vai pilnvarotajai personai pieprasa šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus):
  1. dokumentus, kas apliecina konkrētās dzīvojamās mājas visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu uz kopsapulci (dzīvokļu īpašnieku un/vai ģimenes locekļu sarakstu ar viņu parakstiem par uzaicinājumu saņemšanu vai pasta apliecinājumu par ierakstītas vēstules nosūtīšanu), vai dokumentu, kas apliecina konkrētās dzīvojamās mājas visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu balsot, pieņemot lēmumu bez kopsapulces sasaukšanas (dzīvokļu īpašnieku sarakstu ar viņu parakstiem par uzaicinājumu saņemšanu vai pasta apliecinājumu par ierakstītas vēstules nosūtīšanu);
  2. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (kopsapulces protokols, ja lēmums par pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu ir pieņemts kopsapulcē, vai aptaujas protokols ar parakstītām aptaujas anketām);
  3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu;
  4. izrakstu no sabiedrības biedru reģistra, ja tāda tiek dibināta;
  5. pilnvaru par to personu pārstāvības tiesībām, kuras kopsapulcē pārstāv dzīvokļu īpašniekus;
  6. pilnvarojumu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai, ja tas nav noteikts kopības lēmumā;
  7. aizpildītas un parakstītas balsošanas anketas.
 3. Iesniegtajiem dokumentiem jābūt izstrādātiem un noformētiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
 4. Pēc dokumentu saņemšanas Pašvaldības īpašumu nodaļa izvērtē iesniegto pieteikumu. Pārbauda iesniegtā kopības lēmuma tiesiskumu, pārliecinoties, vai kopības lēmumu ir pieņēmuši dzīvokļu īpašnieki, kas par tādiem ir ierakstīti zemesgrāmatā, vai ir bijis nepieciešamais kvorums un vai “par” ir nobalsojis nepieciešamais dzīvokļu īpašnieku skaits. Ja pieteikums neatbilst likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51., 51.1 vai 51.² panta prasībām, Administrācija, nosūtot atpakaļ visus iesniegtos dokumentus, informē sabiedrību vai pilnvaroto personu par nepieciešamību novērst konstatētos trūkumus un iespēju atkārtoti iesniegt pieteikumu.
 5. Pašvaldības īpašumu nodaļa 10 darba dienu laikā izskata saņemto pieteikumu un tam pievienotos dokumentus. Ja tie atbilst likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51., 51.1 vai 51.² panta prasībām, pašreizējam dzīvojamās mājas Pārvaldniekam SIA “Civinity mājas Jūrmala” (Pārvaldnieks; iepriekš – SIA “Jūrmalas namsaimnieks”) sagatavo vēstuli ar uzdevumu divu nedēļu laikā ar nodošanas un pieņemšanas aktu nodot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai. Vienlaikus ar nodošanas un pieņemšanas aktu Pārvaldniekam ir jānodod dzīvojamās mājas:
  a) ieņēmumu un izdevumu pārskats no gada sākuma līdz nodošanas un pieņemšanas aktā norādītajai dienai;
  b) neizlietotie uzkrājumi (manta, finanšu līdzekļi, tajā skaitā nauda u. c.) uz nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienu;
  c) pārvaldīšanas laikā par dzīvojamās mājas īpašnieka līdzekļiem iegūtā manta un pārvaldnieka valdījumā vai lietošanā nodotā manta;
  d) uz pārvaldīšanas uzdevuma pamata iegūtās dzīvojamās mājas īpašnieka saistības, kā arī citas saistības un lietas, arī mājas lieta.
 6. Pārvaldniekam ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanas ir jāiesniedz Administrācijā nodošanas un pieņemšanas akta un uzskaitīto dokumentu kopijas.

Pašvaldība konsultē dzīvokļu īpašniekus

Administrācija aicina privatizēto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības pārņemt pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības, izvēloties dzīvojamās mājas pārvaldnieku.

Tikai pēc dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanas dzīvokļu īpašnieku kopībai ir iespējams izvēlēties optimālu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas veidošanu, samērojot to ar dzīvojamās mājas īpašnieka maksātspēju; sniegto pakalpojumu saturu un kvalitātes nodrošināšanu, pārvaldāmās dzīvojamās mājas lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā.

Pašvaldības īpašumu nodaļa sniedz dzīvokļu īpašniekiem konsultatīvu un metodoloģisku atbalstu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai un citos ar pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu saistītos jautājumos saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Dzīvokļa īpašuma likumu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Visefektīvākā pieeja – sadarbība, tādēļ aicinām ikvienu dzīvokļa īpašnieku vērsties pie Administrācijas speciālistiem, lai pārņemtu savas dzīvojamās mājas tiesību pārvaldīšanu un saņemtu informāciju, kā efektīvi pārvaldīt savu īpašumu.

Kontaktinformācija: