Videonovērošana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK) 13.pantu, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk- pašvaldība) sniedz informāciju par pašvaldības administratīvajā teritorijā veikto videonovērošanu:

 1. Pārzinis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, reģ. nr. 40900036698, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv, tālrunis: 67093816.
 2. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālrunis 67093849, elektroniskā pasta adrese: personasdati@jurmala.lv.
 3. Videonovērošana tiek veikta, lai nodrošinātu pašvaldībā sabiedrisko kārtību un  noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai atklāšanu saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības, aizsardzību.
 4. Videonovērošanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts, kas nosaka, ka apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai un Ministru kabineta 2017. gada 21.marta noteikumi Nr. 153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”.

Pašvaldības leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta drošības un noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkos. Videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt pašvaldības īpašumā esošā aprīkojuma vai īpašuma zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus personu drošībai (piemēram, ugunsgrēks vai fizisks uzbrukums). Jūrmalas pašvaldības policija ikdienā veic videonovērošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tās mērķis ir nodrošināt personu mieru un drošību, kā arī, ja tiek konstatēti likumpārkāpumi – tos pārtraukt, noskaidrot pārkāpumu izdarījušās personas un saukt pie atbildības likumā paredzētajā kārtībā.

 1. Videonovērošana tiek veikta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas ēkai piegulošajā teritorijā (Jomas ielā 1/5, Jūrmalā), pašvaldības izglītības iestādēs, Priedaines satiksmes mezglā, Kauguros “Zīmuļu parkā”, pie Kauguru tirgus, Mellužu estrādes apkaimē, Dubultu pārbrauktuvē, Ķemeru parkā un citās publiskās vietās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Jūrmalas pašvaldības policija videonovērošanu veic, izmantojot stacionāras un mobilās videokameras, kuras iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstus.
 2. Personas datu saņēmēju kategorijas: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati bez tiesiskā pamata netiek nodoti trešajām personām, bet tie var tikt nodoti tiesībsargājošām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un valsts vai pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos paredzētos gadījumos, kā arī personām, kuras uz noslēgta līguma pamata tehniski apkalpo videonovērošanas sistēmu. Videoierakstus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.
 3. Veicot videonovērošanu, tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).
 4. Veicot videonovērošanu, tiek apstrādāti dati par visām personām, kas nokļūst videonovērošanas kameru uztveršanas zonā (piemēram, apmeklētāji, darbinieki, izglītojamie u.tml.).
 5. Videoieraksti tiek glabāti līdz trīsdesmit dienām. Videonovērošanā iegūtie dati, kuros konstatēts personas apdraudējums, noziedzīgs nodarījums kā arī pašvaldības ēku, telpu, teritorijas, personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, tiek glabāti līdz pārbaudes pabeigšanai tiesībsargājošā iestādē.
 6. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 7. Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to dzēšanu (jāņem vēra, ka videonovērošanas ierakstus nav iespējams labot, vai papildināt, jo pretējā gadījumā tas var tikt uzskatīts par informācijas sagrozīšanu).
 8. Pašvaldībai ir tiesības neizsniegt videonovērošanas datus, ja tā negūst pietiekami pamatotu pārliecību par videonovērošanas datu pieprasīšanas pamatotību un datu subjekta atpazīstamību videomateriālā. Attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.
 9. Publiskās vietās, kurās notiek videonovērošana, kā arī pirms iebraukšanas pašvaldības administratīvajā teritorijā,  ir izvietotas attiecīgas brīdinājuma zīmes par videonovērošanas veikšanu. Visās pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, kur notiek videonovērošana, ir izvietotas informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Videonovērošanas kameras ir izvietotas tā, lai to novērošanas laukums būtu tik liels, cik ir nepieciešams konkrētās videonovērošanas nolūkam. Videonovērošana netiek veikta telpās, kur persona sagaida īpaši augstu privātuma aizsardzību (piemēram, tualetēs, ģērbtuvēs).
 10. Pašvaldība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personu iebildumu gadījumā veiks darbības, lai  šos iebildumus atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā pasts@dvi.gov.lv, kurai kā Latvijas Republikas uzraudzības iestādei ir pienākums izskatīt datu subjekta sūdzību, atbilstošā apjomā izmeklēt jautājumu un saprātīgā termiņā informēt sūdzības iesniedzēju par lietas virzību un izmeklēšanas rezultātiem.