I. Videonovērošana Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas (Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK) 13.pantu, Jūrmalas pilsētas dome sniedz šādu informāciju par Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās veikto videonovērošanu:

 1. Videonovērošanas pārzinis: Jūrmalas pilsētas dome, reģ. nr. 90000056357, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV -2015, elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv
 2. Jūrmalas pilsētas domes personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV -2015, tālrunis 67093849, elektroniskā pasta adrese: personasdati@jurmala.lv.
 3. Videonovērošana tiek veikta, lai nodrošinātu noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai atklāšanu saistībā ar pašvaldības īpašuma aizsardzību un personu (darbinieku, apmeklētāju, izglītojamo u.tml.) vitāli svarīgu interešu, t.sk. dzīvības un veselības, aizsardzību.
 4. Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts, kas nosaka, ka apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

Pārziņa leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta drošības un noziedzīgu nodarījumu novēršanas nolūkos, tā palīdz nodrošināt infrastruktūras, personāla, izglītojamo un apmeklētāju drošību. Papildus tam, videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma, kas pieder pašvaldības iestādei, darbiniekam, izglītojamajam un apmeklētājam u.tml. zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus personāla un apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks vai fizisks uzbrukums).

 1. Videonovērošana tiek veikta šādās Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās:
  5.1.Jūrmalas pilsētas domes telpās un teritorijā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā;
  5.2. Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā, Strēlnieku prospektā 30, Jūrmalā;
  5.3. Majoru vidusskolā, Rīgas ielā 3, Jūrmalā;
  5.4. Jūrmalas Sporta servisa centrā - Jūrmalas stadionā “Sloka”, Skolas ielā 5, Jūrmalā un Majoru ledus hallē, Rīgas ielā 1, Jūrmalā;
  5.5. Jūrmalas Valsts ģimnāzijā un Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta hallē, Raiņa ielā 55, Jūrmalā;
  5.6. Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrā, Strēlnieku prospektā 38, Jūrmalā un tā struktūrvienībās Raiņa ielā 62, Jūrmalā, un Dūņu ceļā 2, Jūrmalā;
  5.7. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā, Rūpniecības ielā 13, Jūrmalā;
  5.8. Pirmsskolas izglītības iestādē “Katrīna”, Salaspils ielā 4, Jūrmalā;
  5.9. Pirmsskolas izglītības iestādē “Austras koks”, Tukuma ielā 9, Jūrmalā;
  5.10. Jūrmalas pilsētas muzeja filiālēs Aspazijas mājā, Z.Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā, un Brīvdabas muzejā, Tīklu ielā 1a, Jūrmalā;
  5.11. Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 28/30, Jūrmalā;
  5.12. Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Strēlnieku prospekts 30, Jūrmalā;
  5.13. Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldē, Talsu šosejā 31 k-25, Jūrmalā;
  5.14. Jūrmalas pilsētas pamatskolā, Dzirnavu ielā 59, Jūrmalā;
  5.15. Pumpuru vidusskolā, Kronvalda ielā 8, Jūrmalā;
  5.16. Slokas pamatskolā, Skolas ielā 3, Jūrmalā;
  5.17. Bērnu un jauniešu interešu centrā, Zemgales ielā 4, Jūrmalā;
  5.18. Dzīvojamā mājā ar sociālajām telpām Nometņu ielā 2a, Skolas ielā 44 un Valkas ielā 3, Jūrmalā.
 2. Personas datu saņēmēju kategorijas: videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati bez tiesiskā pamata netiek nodoti trešajai personai, tie var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un valsts vai pašvaldību iestādes normatīvajos aktos paredzētos gadījumos, kā arī personas, kuras uz noslēgta līguma pamata tehniski apkalpo videonovērošanas sistēmu. Videoierakstus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.
 3. Veicot videonovērošanu, tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).
 4. Veicot videonovērošanu, tiek apstrādāti dati par visām personas, kas nokļūst videonovērošanas kameru uztveršanas zonā (piemēram, apmeklētāji, darbinieki, izglītojamie u.tml.).
 5. Videoieraksti tiek glabāti līdz trīsdesmit dienām. Videonovērošanā iegūtie dati, kuros konstatēts personas apdraudējums, noziedzīgs nodarījums kā arī pašvaldības ēku, telpu, teritorijas, personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, tiek glabāti līdz pārbaudes pabeigšanai tiesībsargājošā iestādē.
 6. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties saskaņā ar iestādes iekšējo normatīvo videonovērošanas datu drošības regulējumu.
 7. Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to dzēšanu (jāņem vēra, ka videonovērošanas ierakstus nav iespējams labot, vai papildināt, jo pretējā gadījumā tas var tikt uzskatīts par informācijas sagrozīšanu).
 8. Pārzinim ir tiesības neizsniegt videonovērošanas datus, ja tas negūst pietiekami pamatotu pārliecību par videonovērošanas datu pieprasīšanas pamatotību un datu subjekta atpazīstamību videomateriālā. Attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.
 9. Visās pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās, kur notiek videonovērošana, ir izvietotas informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Videonovērošanas kameras ir izvietotas tā, lai to novērošanas laukums būtu tik liels, cik ir nepieciešams konkrētās videonovērošanas nolūkam. Videonovērošana netiek veikta iestāžu telpās, kur persona sagaida īpaši augstu privātuma aizsardzību (piemēram, tualetēs, ģērbtuvēs).
 10. Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personu iebildumu gadījumā veiks lietderīgas darbības, lai iebildumus atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011), kurai kā Latvijas Republikas uzraudzības iestādei ir pienākums izskatīt datu subjekta sūdzību, atbilstošā apjomā izmeklēt jautājumu un saprātīgā termiņā informēt sūdzības iesniedzēju par lietas virzību un izmeklēšanas rezultātiem.

II. Jūrmalas pašvaldības administratīvajā teritorijā veiktā videonovērošana.

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija ikdienā veic videonovērošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Tās mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju un viesu mieru un drošību, kā arī, ja tiek konstatēti likumpārkāpumi – tos pārtraukt, noskaidrot pārkāpumu izdarījušās personas un saukt pie atbildības likumā paredzētajā kārtībā.

 1. Pārzinis: Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, Dubultu prospektā 2, Jūrmalā, LV-2015, policija@jurmala.lv
 2. Personas datu apstrādes mērķis: Sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma novēršanai un risku mazināšanai.
 3. Pārziņa datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: tālrunis 66917966, e-pasts inese.orste@jurmala.lv
 4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Ministru kabineta 2017. gada 21.marta noteikumi Nr. 153 “Kārtība, kādā policija veic novērošanu, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi”.
 5. Pašvaldības publiskās teritorijas videonovērošana tiek veikta Priedaines satiksmes mezglā, Kauguros “Zīmuļu parkā”, pie Kauguru tirgus, Mellužu estrādes apkaimē, Dubultu pārbrauktuvē un citās publiskās vietās Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.
 6. Publiskās vietās, kur notiek videonovērošana, kā arī pirms iebraukšanas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā,  ir izvietotas attiecīgas brīdinājuma zīmes par videonovērošanas veikšanu.
 7. Videonovērošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā veic, izmantojot stacionāras un mobilas videokameras, kuras iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstus.
 8. Videonovērošanā iegūtos datus, kuros konstatēts sabiedriskās kārtības apdraudējums, noziedzīgs nodarījums, meklēšanā esoša persona vai transportlīdzeklis, kā arī policijas iestādes ēkas, telpu un teritorijas, aizturēto personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, glabā līdz kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa vai resoriskās pārbaudes pabeigšanai policijas iestādē, bet ne ilgāk kā trīs gadus. Videonovērošanā iegūtos datus Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija glabā trīs mēnešus.
 9. Personai ir tiesības saņemt savus personas datus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumus, lūgt tos dzēst vai arī iebilst pret apstrādi. Lai īstenotu savas datu subjekta tiesības, personai ir jāiesniedz  pieprasījums (iesniegums) rakstveida formā klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu vai iesniedzot iesniegumu, izmantojot portālu latvija.lv.
 10. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veiks lietderīgas darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.