Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība informē, ka tās organizētajos (vai ar pašvaldības atbalstu organizētajos) publiskajos pasākumos var tikt veikta fotografēšana un filmēšana ar mērķi atspoguļot būtiskas pašvaldības aktualitātes un informēt sabiedrību.

Fotogrāfijas un videoierakstus, kas iegūti publisko pasākumu laikā, pašvaldība izmanto sabiedrības informēšanai un pasākumu publicitātei, tādēļ attiecīgā informācija var tikt glabāta pastāvīgi, izņemot gadījumus, kad tā vairs nav izmantojama mērķa sasniegšanai.

Tiesiskais pamats šādai personas datu apstrādei ir uzdevumu izpilde, ko  pašvaldība veic sabiedrības interesēs vai īstenojot personas datu apstrādes pārzinim (Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība) likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts, Pašvaldību likuma 51.panta piektā daļa, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta septītā daļa).

Ņemot vērā, ka fotogrāfijas un videoieraksti no publiskiem pasākumiem var tikt publiskoti ar mērķi informēt sabiedrību par pašvaldības darbu un iedzīvotājiem svarīgām aktualitātēm, fotogrāfijas un videoieraksti var būt pieejami plašākai sabiedrībai. Tāpat fotogrāfijas un videoieraksti var tikt apstrādāti elektroniskajā vidē un publicēti pašvaldības tīmekļvietnē  www.jurmala.lv un sociālo tīklu profilos (Facebook vai InstagramX), Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības informatīvajā drukātajā ikmēneša izdevumā (avīzē), kā arī citos elektroniskā vai drukātā formā pašvaldības izdotos informatīvos materiālos, kuros atspoguļoti attiecīgie notikumi.

Ja nevēlaties, lai videoieraksts vai fotogrāfija ar jūsu attēlu būtu publiskota, jūs varat vērsties pie pašvaldības un lūgt dzēst savu attēlu vai videoierakstu, rakstot uz elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv, norādot saturu (attēlu, videoierakstu), kuru vēlaties dzēst. Pašvaldība izvērtēs katru gadījumu un iespēju robežās ņems vērā jūsu vēlmes. Pašvaldībai nav pienākums dzēst fotogrāfijas, kuros personu nav iespējams tieši identificēt.

Par fotogrāfijām vai videoierakstiem, kas ir uzņemti pasākumos, kurus organizē trešās personas, pašvaldība atbildību neuzņemas. Šādos gadījumos jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu un/vai filmēšanu, paziņojot par to fotogrāfam/operatoram pasākuma laikā vai arī vēršoties pie pasākuma organizatora.

Informācija par pašvaldības informatīvajiem kanāliem, kuros var tikt publicētas  fotogrāfijas no publiskajiem pasākumiem:

Pašvaldībai ir dažādi digitālie un drukātie materiāli, kurus izmanto efektīvai komunikācijai ar sabiedrību savas darbības pārredzamības veicināšanai un aktuālas un noderīgas informācijas sniegšanai iedzīvotājiem.

  1. Viens no būtiskākajiem resursiem ir pašvaldības tīmekļvietne www.jurmala.lv, kur var tikt publicētas publisku pasākumu fotogrāfijas un video, tostarp atspoguļojot infrastruktūras attīstības projektus, izglītības un sabiedrības veselības veicināšanas iniciatīvas un citus notikumus. Šāda pieeja palīdz informēt un iesaistīt iedzīvotājus, popularizējot pašvaldības aktivitātes.
  2. Pašvaldības informatīvie izdevumi ,  tostarp avīze, bukleti un brošūras, plakāti un reklāmas stendi,  gada pārskati,  afišas, programmas, izglītojoši u.c. informatīvie materiāli  sniedz iedzīvotājiem noderīgu informāciju un veicina sabiedrības līdzdalību un izpratni par pašvaldības darbu.
  3. Sociālo tīklu platformas  Facebook, Instagram, X ir vēl viens nozīmīgs informācijas kanāls. To izmantošana ļauj dalīties ar fotogrāfijām un video par pašvaldības jaunumiem un notikumiem, sasniedzot plašāku auditoriju, veicinot sabiedrības līdzdalību un sniedzot atgriezenisko saiti.
  4. Izglītojoši materiāli, ko izmanto sabiedrības veselības kampaņām un vides aizsardzības iniciatīvām, iedzīvotājiem nodrošina pieeju informācijai un veicina sabiedrības izglītošanu.
  5. Digitālās datu bāzes un arhīvi, kas ietver vēsturisku fotogrāfiju un video materiālu digitalizāciju un glabāšanu, palīdz saglabāt un padarīt pieejamu vēsturisko informāciju pētniekiem un sabiedrībai. Pašvaldība izmanto fotoattēlu publiskošanas platformu “Flickr”.
  6. Paziņojumi un preses relīzes, kurās iekļautas fotogrāfijas un video, uzlabo komunikāciju ar medijiem un nodrošina informatīvus vizuālos materiālus.
  7. Video un fotogrāfijas, kas reklamē vietējos tūrisma objektus, kultūras, sporta u.c. pasākumus, pašvaldība izmanto tūrisma veicināšanai.

Informējam, ka jums ir tiesības:

  1. pieprasīt pārzinim piekļūt jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt personas datu labošanu, iesniedzot pamatojumu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai.

Kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumos:

Personas datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība; reģistrācijas numurs 409000036698; adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015; tālrunis: 67093816;  elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv.

Vairāk informācijas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Privātuma politikā https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardziba.

Pašvaldības personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv.