Trauksmes celšanas likums, kas stājās spēkā 2022. gada 4. februārī, un Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumi Nr. 96 “Noteikumi par Eiropas Savienības tiesību aktiem, par kuru pārkāpumiem ceļama trauksme vai kuros ir paredzēta cita ziņošanas kārtība nosaka ikvienam nodarbinātajam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam pašvaldībā, tās iestādēs un kapitālsabiedrībās nodarbinātajam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli. Trauksmes celšanas mērķis ir ikvienam pašvaldībā nodarbinātajam nodrošināt iespēju informēt par kādu iespējamu, sabiedrības būtiskas intereses skarošu pārkāpumu pašvaldības darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta pašvaldības reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Trauksmes celšana veicina pašvaldības ilgtspēju, tās darbības caurskatāmību un uzticamību, kā arī darbinieku un sadarbības partneru uzticību, lai palīdzētu pašvaldībai veidot atklātībā un neiecietībā pret pārkāpumiem balstītu iekšējo kultūru.

Instrukcija “Trauksmes celšanas kārtība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā” nosaka rīcību gadījumos, kad Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību darbinieks vēlas celt trauksmi. Trauksmes celšanas kārtība ir pieejama nodarbinātajiem iekšējos informācijas resursos.

Trauksmes celšanas ziņojumu var iesniegt kompetentajai institūcijai:

  1. ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv
  2. vai arī aizpildot veidlapu un sūtot to uz institūcijas trauksmes celšanas e-adresi, pa pastu vai iesniedzot klātienē.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss. Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti. Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai.

Pašvaldībā trauksmes cēlēja ziņojumu izskata speciāli šim nolūkam izveidota darba grupa. 

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv

Trauksmes celšanas kontakti Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā:

Pie iestādes kontaktpersonām var vērsties, rakstot uz e-pasta adresi trauksmescelejs@jurmala.lv, lai saņemtu konsultācijas par iespēju celt trauksmi un uzzinātu par sava ziņojuma izskatīšanas gaitu.