Darbība

  • nodrošina pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo vai tai piekrītošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; 
  • administrē pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu izmantošanu;
  • organizē pašvaldības īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu un pašvaldības budžetā iemaksājamo ieņēmumu uzskaiti;
  • nodrošina pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pašvaldības iedzīvotājiem; 
  • nodrošina personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā;
  • nodrošina pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldību;
  • plāno un koordinē pašvaldības administratīvā teritorijā esošo mežu uzraudzību, pašvaldības īpašumā esošo mežu un apstādījumu apsaimniekošanu; 
  • plāno un koordinē pašvaldības neapbūvētā īpašuma apsaimniekošanu un labiekārtošanu, ielu un ceļu apsaimniekošanu, zaļās zonas un pludmales uzturēšanu un sakopšanu;
  • organizē, koordinē un kontrolē pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo būvju uzturēšanu, tai skaitā veicot būvdarbus.

Dokumenti

Īpašumu pārvaldes nolikums (2013. gada 12. septembra nolikums Nr. 18)

Kontakti 

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

Īpašumu pārvalde

arturs.grants [at] jurmala.lv