Darbība

 • administrē pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu izmantošanu;
 • organizē pašvaldības īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • strukturēti uzskaita pašvaldības īpašumus, ar to saistītās tiesības un administrē pašvaldības nekustamā īpašuma datu bāzi;
 • nodrošina pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo vai tai piekrītošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;
 • nodrošina pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo ēku, pirmās grupas inženierbūvju, pirmās, otrās un trešās grupas būvju uzturēšanu, tai skaitā veicot būvju atjaunošanu, pārbūvi, konservāciju, restaurāciju, nojaukšanu, ierīkošanu, novietošanu, kā arī projektēšanas dokumentācijas izstrādi;
 • nodrošina pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pašvaldības iedzīvotājiem;
 • nodrošina personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā un pieņem lēmumus par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu izmaiņām vai anulēšanu;
 • veic nekustamā īpašuma nodokļa un pašvaldības nodevas par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā administrēšanu, izsniedz atļaujas iebraukšanai pludmalē ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem;
 • organizē pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldību atbilstoši pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtībai un veic normatīvajos aktos noteiktus kapitālsabiedrības padomes uzdevumus kapitālsabiedrībās, kurās netiek veidota padome;
 • pārrauga kapitālsabiedrībās pašvaldības ieguldītā aktīvu atdeves un vērtības pieaugumu, vidēja termiņa darbības stratēģijās kapitālsabiedrībām noteikto nefinanšu un finanšu mērķu sasniegšanu, kā arī organizē citus no pašvaldības patstāvīgām funkcijām izrietošu uzdevumu izpildi pašvaldības kapitālsabiedrībās;
 • plāno un koordinē pašvaldības administratīvā teritorijā esošo mežu uzraudzību, pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo mežu un apstādījumu apsaimniekošanu;
 • plāno un koordinē pašvaldības neapbūvētā īpašuma apsaimniekošanu un labiekārtošanu, ielu un ceļu apsaimniekošanu, zaļās zonas un pludmales uzturēšanu un sakopšanu, kā arī kontrolē ar to saistīto līgumsaistību izpildi;
 • koordinē pārvaldes struktūrvienības pārraudzībā esošas pašvaldības iestādes darbību.

Dokumenti

Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes nolikums (2022. gada 20. decembra nolikums Nr. 84)

Kontakti 

Nodaļas:

 • Pašvaldības īpašumu nodaļa,
 • Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļa,
 • Dzīvokļu nodaļa,
 • Nodokļu nodaļa,
 • Mežsaimniecības nodaļa,
 • Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa,
 • Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa.

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

Īpašumu pārvalde

arturs.grants [at] jurmala.lv