Darbība

 • nodrošina pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo vai tai piekrītošo nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; 
 • administrē pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu racionālu un lietderīgu izmantošanu;
 • organizē pašvaldības īpašuma privatizāciju vai atsavināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu un pašvaldības budžetā iemaksājamo ieņēmumu uzskaiti;
 • nodrošina pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pašvaldības iedzīvotājiem; 
 • nodrošina personu dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas izpildi pašvaldībā;
 • nodrošina pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldību;
 • plāno un koordinē pašvaldības administratīvā teritorijā esošo mežu uzraudzību, pašvaldības īpašumā esošo mežu un apstādījumu apsaimniekošanu; 
 • plāno un koordinē pašvaldības neapbūvētā īpašuma apsaimniekošanu un labiekārtošanu, ielu un ceļu apsaimniekošanu, zaļās zonas un pludmales uzturēšanu un sakopšanu;
 • organizē, koordinē un kontrolē pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo būvju uzturēšanu, tai skaitā veicot būvdarbus.

Dokumenti

Īpašumu pārvaldes nolikums (2013. gada 12. septembra nolikums Nr. 18)

Kontakti 

Nodaļas:

 • Dzīvokļu nodaļa,
 • Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa,
 • Mežsaimniecības nodaļa
 • Nodokļu nodaļa,
 • Pašvaldības īpašumu nodaļa, 
 • Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa.

Pieņemšanas laiks pie speciālistiem: pirmdienās plkst. 14.00–18.00, iepriekš piesakoties.

Īpašumu pārvalde

arturs.grants [at] jurmala.lv