Lai nodrošinātu ierobežotas pieejamības informācijas, kas paredzēta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administrācijas iekšējai lietošanai, pieejamību privātpersonām, pamatojoties uz Informācijas atklātības likuma 5.panta trešo daļu, 6., 7., 8.pantu, 9.panta trešo daļu, 11.panta ceturto daļu, 16.panta pirmo punktu, ierobežotas pieejamības informācijas statuss noteikts atbilstoši sarakstam, skat., pielikumu.