Jūrmalas domes 2023.gada 28.februāra sēdes darba kārtība un iesniegtie lēmumu projekti (publicēti saskaņā ar Pašvaldību likuma 28. panta trešo un ceturto daļu):

Plkst.

Nr.

Lēmumprojekta nosaukums

Ziņotājs

10.00

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R. Sproģe

10.10

 

 1.  

Par dalību Valsts kultūrkapitāla fonda Tradicionālās kultūras nozares projektu konkursā un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

D. Ziemele

 

 1.  

Jūrmalas jauniešu projektu konkursa nolikums

S. Vigule

 

 1.  

"Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" pamatdarbības Nr.2 skolu apmaiņas partnerību projekta """Prevencija ir labāka nekā dziedināšana," kā teica Hipokrāts" Nr.2019-1-EL01-KA229-062931_2 projekta noslēgumu"

I. Aroniete

10.20

 1.  

Par prasības parāda norakstīšanu

Z. Pavlovskis

 

 1.  

Par naudas balvas piešķiršanu sportistam

J. Rāfelds

10.25

 1.  

Par rīkojumu “Par grozījumiem 2022.gada pašvaldības budžetā” apstiprināšanu

I. Brača

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 62 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu”

 

10.30

 1.  

Par būves nojaukšanu Asaru prospektā 74, Jūrmalā

G. Ūķis

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Dārzu ielā 30A, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Dubultu prospektā 116A k-1, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Bulduri 4250, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Satiksmes ielā 2A, Jūrmalā

 

10.35

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Upes ielā 2, Jūrmalā

V. Zvejniece

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Dzintaru prospektā 11, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Ķemeru ielā 8, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemes vienību Krišjāņa Barona ielā 2, Jūrmalā, un Dzintari 2012, Jūrmalā, apvienošanu un adreses likvidēšanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas un apvienošanas apstiprināšanu Vikingu ielā 70, Jūrmalā, Vikingu ielā 72, Jūrmalā, Vikingu ielā 74C, Jūrmalā, un adreses likvidēšanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadalīšanu Aveņu ielā 33, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 62A, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Sēravotu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 73, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Irbju ielā 43, Jūrmalā, un Irbju ielā 45, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Zvaigžņu ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 

 1.  

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Dzegužu ielā 2, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabaliem Babītes ielā 1C, Jūrmalā un Babītes ielā 1D, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 

 1.  

Par lokālplānojuma teritorijai starp 13. līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

10.45

 1. *

Par dzīvojamās telpas Kauņas ielā 26-15, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G. Kovaļevska

 

 1. *

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A–411, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1. *

Par dzīvojamās telpas Talsu šosejā 31 k-4 - 32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1. *

Par dzīvojamās telpas Tallinas ielā 22–10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1. *

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 31–56, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1. *

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-60, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1. *

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 61-11, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1. *

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3–4, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1. *

Par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 99A-52, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 

 1. *

Par dzīvojamās telpas Tērbatas ielā 41–84, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1. *

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-128, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 

 1. *

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-42, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

 

 1. *

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-51, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

10.50

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 7 Alejas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

S. Brauere

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 18 Tallinas ielā 11, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Dubulti 3520, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Sloka 7153, Jūrmalā nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 77 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par zemesgabala Ventspils šosejā 21, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 

 1.  

Par zemesgabala Talsu šosejā 64, Jūrmalā, otrās izsoles atzīšanu par nenotikušu un trešo izsoli

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 32 Artilērijas ielā 11, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 75 Tērbatas ielā 41, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Raiņa ielā 30, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Sēravotu ielā 2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Sēravotu ielā 1B, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Dāvja ielā 20, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Medņu ielā 23, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Valkas ielā 3, Jūrmalā, izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par zemesgabala Sabiles ielā 18, Jūrmalā, atsavināšanu

 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Dubulti 2008, Jūrmalā daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu

 

 

 1.  

Par publisku pasākumu rīkošanas vietas noteikšanu zemesgabalā Skolas ielā 40, Jūrmalā

 

 

 1.  

Par Jūrmalas domes 2022. gada 26. maija lēmuma Nr. 252 “Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 

 1.  

Par zemes vienības Kūdra 0023, Jūrmalā, sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā

 

 

 1.  

Par līdzvērtīga zemesgabala nodošanu īpašumā un īpašumā par maksu Dzirksteles ielā 18D, Jūrmalā

 

* Lēmuma projekta teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).Iepriekšējo domes sēžu darba kārtības var skatīt domes sēžu protokolos.