2023.gada 28.novembrī plkst.15.00 tiek sasaukta Jūrmalas domes ārkārtas sēde. Sēde notiks tiešsaistē videokonferences režīmā.

Nr.p.k.

Plānotais laiks

Jautājuma nosaukums

Ziņotājs

 1.  

15.00

Par Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr. 13 “Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā” precizēšanu

Edīte Silova

Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļas vadītāja

 

 

Jūrmalas domes kārtējā sēde tiek sasaukta 2023.gada 30.novembrī plkst.10.00 Jūrmalas valstspilsētas administrācijas sēžu zālē Jomas ielā 1/5. 

Sēdes darba kārtība un iesniegtie lēmumu projekti (publicēti saskaņā ar Pašvaldību likuma 28. panta trešo un ceturto daļu):

 

Nr.p.k.

Plānotais laiks

Jautājuma nosaukums

Ziņotājs

 1.  

10.00

Darba kārtības apstiprināšana

Rita Sproģe

domes priekšsēdētāja

 1.  

10.05

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmumā Nr. 166 “Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas valstspilsētā”

Indra Kalvāne

Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvās nodaļas vadītāja

 1.  

 

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu

 

 1.  

10.10

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Kalēju ielā 48, Jūrmalā

Jānis Lediņš

Attīstības un vides jautājumu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

 1.  

 

Par dzīvojamai mājai Tallinas ielā 19, Jūrmalā funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

 

 1.  

 

Par dzīvojamai mājai Konkordijas ielā 59, Jūrmalā, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu

 

 1.  

 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 5, Jūrmalā

 

 1.  

 

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 248 “Par tīkla reklāmas vietu nomas tiesību izsoles organizēšanu”

 

 1.  

 

Par zemes ierīcības projekta, zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Alfrēda Amtmaņa - Briedīša ielā 2, Jūrmalā, un Alfrēda Amtmaņa - Briedīša ielā 4, Jūrmalā

 

 1.  

 

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežrozīšu ielā 3, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

 

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Slokas ielā 93, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

 

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ķeguma ielā 6, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

 

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 85, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

 

Par lokālplānojuma zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubulti 1402, Jūrmalā, pilnveidošanu

 

 1.  

 

Par detālplānojuma zemesgabalam Turaidas ielā 2, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

 

Par detālplānojuma zemesgabalam Jūras ielā 41/45, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

 1.  

 

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 29, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

 1.  

 

Par detālplānojuma zemesgabalam Dzintaru prospektā 53, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

 1.  

10.20

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 6 Alejas ielā 10, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

Sandra Brauere

Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja

 1.  

 

Par zemesgabala Rubeņu ielā 65, Jūrmalā, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 1. *

10.25

Par dzīvojamās telpas Brocēnu ielā 2A-9, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu iepriekšējā īrnieka vietā

Guntars Anspoks

Transporta un mājokļu jautājumu komitejas priekšsēdētājs

 1. *

 

Par dzīvojamās telpas Dzirnavu ielā 48A-3, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1. *

 

Par dzīvojamās telpas Slokas ielā 63 k-3 - 13, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

 1. *

 

Par dzīvojamās telpas Putnu ielā 2-33, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

 

Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 7/9, Jūrmalā

 

 1. *

10.30

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-112, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

Dace Riņķe

Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas priekšsēdētāja

 1. *

 

Par sociālā dzīvokļa Skolas ielā 44-48, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1. *

 

Par sociālā statusa noteikšanu dzīvojamai telpai Skolas ielā 44-87, Jūrmalā, un īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

10.35

Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 17. februāra nolikumā Nr. 18 “Konkursa “Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras balva” nolikums”

Jānis Lediņš

Kultūras komitejas priekšsēdētājs

 1.  

 

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra nolikumā Nr. 16 “Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centra nolikums”

 

 1.  

 

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Tulkotājs. Grāmata. Bibliotēka” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

 

 1.  

 

Par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Vēsture grāmatu lappusēs” un projekta īstenošanu tā apstiprināšanas gadījumā

 

 1.  

 

Par līdzfinansēšanas kārtību konkursā “Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”

 

 1.  

 

Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības radošo darba stipendiju piešķiršanas kārtību

 

 1.  

 

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursu organizēšanas kārtība

 

 1.  

10.45

Par dalību Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.6. pasākuma “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi” atklātā projektu iesniegumu konkursā

Irēna Kausiniece

Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja

 1.  

 

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"

 

 1.  

 

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 28. septembra lēmumā Nr. 433 “Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu”

 

 1.  

 

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas maksas pakalpojumiem

 

 1.  

 

Par “Jūrmalas Mūzikas vidusskolas Attīstības stratēģijas 2020. -2025. gadam” 2022. gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšanu

 

 1.  

 

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 27 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā”

 

 1.  

 

Par Ziemeļvalstu Ministru padomes Nordplus Junior programmas  projekta “Zinātniskā konference ģimnāziju skolēniem (Scientific Conference
for Gymnasium Students)”
īstenošanu

 

 1.  

10.55

Par Jūrmalas domes 2023. gada 27. aprīļa lēmuma Nr. 173 "Par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējošu ēku Studentu ielā 4, Jūrmalā" atzīšanu par spēku zaudējušu

Andrejs Morozovs

Drošības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

 1.  

11.00

Par izstāšanos no starptautiskās asociācijas “EDEN Network”

Rita Sproģe

Tūrisma un kurortoloģijas komitejas priekšsēdētāja

 1.  

 

Grozījumi Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 228 “Par investīciju projekta “Dzintaru dzelzceļa pārvada pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas”

Rita Sproģe

Finanšu komitejas priekšsēdētāja

 1.  

 

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 22. decembra lēmumā Nr. 859 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

 

 1.  

 

Par transportlīdzekļa OPEL MERIVA, valsts reģistrācijas numurs HH9001, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 

 1.  

 

Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā

 

 1.  

 

Par pilnvarojumu parakstīt un iesniegt elektroniskos dokumentus Centrālās finanšu un līgumu aģentūras administrētajā Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē

 

* Lēmuma teksts nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu  Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 

 Iepriekšējo domes sēžu darba kārtības var skatīt domes sēžu protokolos.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments (2023. gada 25. maija nolikums Nr. 15)