Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulai (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 13. un 14. panta noteikumiem, informējam  par personas datu apstrādi, piedaloties Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības rīkotajās aptaujās un konkursos.

Pārzinis un tā kontaktinformācija: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, reģ. nr. 409000036698, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: +371 67093816,  elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv (turpmāk –  Pašvaldība)

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Pašvaldībā ir iecelts datu aizsardzības speciālists, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5,  LV -2015, elektroniskā pasta adrese: personasdati@jurmala.lv.

Datu apstrādes mērķis jeb nolūks

Konkursi – personas dati tiek apstrādāti dažādu Pašvaldības rīkoto konkursu norises nodrošināšanai un procesa administrēšanai, tostarp konkursa pieteikumu vērtēšanai un uzvarētāja noteikšanai, saziņai ar konkursa dalībnieku un/vai uzvarētāju, balvu izsniegšanai, kā arī sabiedrības informēšanai par konkursa rezultātiem, publiskojot informāciju par konkursa uzvarētāju.

Aptaujas – personas dati tiek apstrādāti ar mērķi noskaidrot aptaujas respondentu viedokli.

Apstrādātie personas dati:

Apstrādāto personas datu apjoms atkarīgs no konkursa, kurā piedalāties. Piemēram, ja izteiksiet vēlmi piedalīties Gada balvas konkursā un iesniegsiet pieteikuma anketu un/vai CV, apstrādāsim Jūsu pieteikumā norādīto informāciju, piemēram, Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, informāciju par sabiedriskajām aktivitātēm, kā arī Jūsu pieteikumam pievienoto informāciju.

Papildus apstrādāsim ar konkursa norises un apbalvošanas organizēšanu saistītu informāciju, piemēram, ar atbilstības konkursa prasībām izvērtēšanu saistītu informāciju, ziņas par to, vai esam sazinājušies ar Jums, kā arī piezīmes par iespējamās apbalvošanas norises laiku un gaitu.

Ja būsiet ieguvis konkursa naudas balvu, tad apstrādāsim Jūsu bankas konta numuru un citu norēķinu veikšanai nepieciešamo informāciju.

Lai nodrošinātu sabiedrības informēšanu, konkursa uzvarētāja informācija var tikt publicēta (vārds, uzvārds, piešķirtā apbalvojuma nosaukums) Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, drukātajos izdevumos un sociālajos tīklos, piemēram, Facebook.

Attiecībā uz aptaujām (ja aptauja nav anonīma) var tikt apstrādāti šādi personas dati – vārds, uzvārds, e-pasta adrese. Piedalīšanās aptaujās ir brīvprātīga. Aptauju dalībnieku sniegtās atbildes ir konfidenciālas un tās tiek analizētas apkopotā veidā, ja vien aptaujas dalībnieks nav piekritis kopā ar atbildēm atklāt savu identitāti.

Datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats 

Lai organizētu konkursa norisi, kā arī sazinātos ar Jums ar konkursa norisi saistītos jautājumos, Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, t.i. pasākuma veikšana, lai atbilstoši pieteikumam nodrošinātu Jūsu dalību konkursā.

Konkursa uzvarētāja personas datu publicēšanas tiesiskais (juridiskais) pamats ir Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts (personas datu apstrāde, lai nodrošinātu sabiedrības intereses).

Administrējot naudas balvu piešķiršanu un izmaksu, Pašvaldība veiks grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktam (juridiskā pienākuma izpilde) un Grāmatvedības likumam.

Attiecībā uz aptauju veikšanu, datu apstrāde tiek īstenota ar Jūsu piekrišanu  (Regulas 6.panta  1.punkta a) apakšpunkts).

Kam nododam un no kā saņemam Jūsu personas datus 

Jūsu personas datus apstrādās pilnvarotie Pašvaldības darbinieki, atbilstoši savos darba pienākumos noteiktajam apjomam, ievērojot personas datu aizsardzības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī Pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos noteiktās personas datu apstrādes prasības.

Mēs varam Jūsu personas datus nodot un saņemt no šādiem sadarbības partneriem un iestādēm:

  • konkursa vērtēšanas komisijas locekļiem un piesaistītajiem ekspertiem;
  • bankas un citiem norēķinu un finanšu pakalpojumu sniedzējiem;
  • ārpakalpojumu sniedzējiem (apstrādātājiem), kuri var būt pilnvaroti veikt noteiktas datu apstrādes darbības Pašvaldības uzdevumā un uzraudzībā, piemēram, apbalvošanas pasākuma organizēšanas pakalpojuma sniedzēji;
  • sabiedrības informēšanas pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, medijiem) un sabiedrībai, tai skaitā sociālo kontu lietotājiem, kas piekļūst publicētai informācijai;
  • pastāvot noteiktiem apstākļiem (piemēram, ja tiek saņemta sūdzība par attiecīgo konkursu), dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām vai uzraugošajām iestādēm.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, izņemot, ja, piemēram, saziņa ar Jums notiek, izmantojot tiešsaistes saziņas risinājumus, tad Jūsu personas dati var tikt apstrādāti ārpus Eiropas Savienības attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai.

Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus

Saziņas nolūkos līdz konkursa beigām glabās konkursā neuzvarējušo dalībnieku personas datus (vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese).

Ar norēķiniem saistītā informācija tiks glabāta ne mazāk kā 5 (piecus) gadus, ievērojot Grāmatvedības likuma nosacījumus.

Attiecībā uz aptaujām personas dati tiek glabāti līdz aptaujas datu apkopošanai.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: pieprasīt Pašvaldībai piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu,  likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.