Būvdarbi
Ķemeros noris satiksmes infrastruktūras atjaunošanas darbi

Īstenojot Jūrmalas pilsētas Ķemeru teritorijas attīstības ieceri, tiek veikti kompleksi un apjomīgi darbi publiskās teritorijas un satiksmes infrastruktūras pilnveidei, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma restaurācijai.

Šobrīd Ķemeros tiek veikti centralizētās ūdensapgādes tīklu izbūves darbi Emīla Dārziņa ielā, kā arī ir uzsākti sagatavošanās darbi stāvvietas Emīla Dārziņa ielā 17 izbūvei. Secīgi tiks veikti Emīla Dārziņa ielas un Tūristu ielas posma seguma atjaunošanas darbi.

Šo būvdarbu izpildes laikā ir veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā, transporta līdzekļu plūsmu virzot pa Sēravotu ielu. Darbus plānots pabeigt un satiksmes organizāciju pa Emīla Dārziņa ielu atjaunot nākamā gada pavasarī.

Papildus tiek veikti skvēra Tūristu ielā 2A atjaunošanas darbi, veicot ciļņa “Tautu deja” restaurāciju, ūdensapgādes un kanalizācijas pievada izbūvi publiski pieejama dzeramā ūdens krānu izveidei, kā arī teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu ierīkošanas darbi.

Tiek turpināti Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas darbi un tuvākajā laikā tiks uzsākti Ķemeru kultūrvēsturiskā parka pārbūves un restaurācijas darbi vairāk nekā 20 hektāru platībā.

Jauna automašīnu stāvlaukuma izbūve pie Ķemeru ūdenstorņa tiek veikta atbilstoši SIA “Tomus” 2017.gadā izstrādātajam būvprojektam “Stāvvietas izbūve Emīla Dārziņa ielā un Tūristu ielas posma atjaunošana”, savukārt skvēra atjaunošanas darbi tiek veikti atbilstoši SIA “Livland Group” 2017.gadā izstrādātajam būvprojektam “Skvēra Tūristu ielā 2A, Ķemeros atjaunošana”.

Būvdarbus veic PS “RERE BMV” un būvuzraudzību nodrošina piegādātāju apvienība “SIA “IslienaV” un SIA “Jurēvičs un partneri””.

Būvdarbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” Nr.5.6.2.0/18/I/002 ietvaros.

Projekta mērķis ir revitalizēt daļu Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jauna automašīnu stāvlaukuma izbūvē, un teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projektu plānots īstenot 14 mēnešu laikā, līdz 2020.gada jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas ir 1,5 milj. eiro, no tiem ERAF līdzfinansējums ir 1,2 milj., valsts budžeta dotācija – 41,3 tūkst. eiro, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 286,4  tūkst. eiro.