Būvdarbi Vide
Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros ir pabeigta

Šī gada 30.novembrī ekspluatācijā ir pieņemts būvobjekts “Stāvvietas izbūve Emīla Dārziņa ielā un Tūristu ielas posma atjaunošana”, kā rezultātā ir pabeigta 2019.gada aprīlī uzsāktā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” darbību īstenošana.

Projekta darbību ietvaros ir veikta:

skvēra Tūristu ielā 2A, Ķemeros vēsturiskās, simetriskās kompozīcijas – apstādījumu, gājēju celiņu un labiekārtojuma elementu atjaunošana 0,25 ha plašā teritorijā, kā arī Ķemeru parka kultūrvēsturiskās daļas - ciļņa “Tautu deja” restaurācija, daļēji atjaunojot tā vēsturisko funkciju – brīvi pieejamas dzeramā ūdens brīvkrāns;jaunas autostāvvietas izbūve, apstādījumu, gājēju celiņu un labiekārtojuma elementu ierīkošana pie Ķemeru ūdenstorņa, 39ha platībā, Emīla Dārziņa ielā 17;Tukuma ielas, Emīla Dārziņa ielas un Tūristu ielas brauktuves un gājēju ietvju seguma atjaunošana, divu stāvlaukumu izbūve tūristu autobusu novietošanai, divu sabiedriskā transporta pieturvietu atjaunošana, publiskās elektroapgādes sistēmas pārbūve un videonovērošanas sistēmas izbūve, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve.

Būvdarbu ietvaros ir realizēts SIA “Livland Group” 2017.gadā izstrādātais būvprojekts “Skvēra Tūristu ielā 2A, Ķemeros atjaunošana” un SIA “Tomus” 2017.gadā izstrādātais būvprojekts “Stāvvietas izbūve Emīla Dārziņa ielā un Tūristu ielas posma atjaunošana”.

 

Skvērs Tūristu ielā 2A. Foto no Jūrmalas pilsētas domes arhīva.

 

Autostāvvieta pie Ķemeru ūdenstorņa. Foto attēls no Jūrmalas pilsētas domes arhīva.

 

 

Būvdarbus veica PS “RERE BMV” un būvuzraudzību nodrošināja piegādātāju apvienība “SIA “IslienaV” un SIA “Jurēvičs un partneri””.

Būvdarbi ir veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” Nr.5.6.2.0/18/I/002 ietvaros.

 

Projekta mērķis ir revitalizēt daļu no Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jauna automašīnu stāvlaukuma izbūvē, un teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

 

 Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

 

Projekts tika īstenots 20 mēnešu laikā, no 2019.gada aprīļa līdz 2020.gada decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 1,5 milj. eiro, no tiem ERAF līdzfinansējums ir 1,2 milj., valsts budžeta dotācija – 41,3 tūkst. eiro, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 286,4  tūkst. eiro.