Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
  Darbības programmas 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekts "Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 1.kārtas projekts “Ceļu infrastruktūras…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju…
  Statuss:
  Īstenošanā
  11.03.2021.
  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 2.kārtas projekts “Jaunu dabas un kultūras tūrisma…
  Statuss:
  Īstenošanā
  10.03.2021.
  Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” 2. kārtas projekts “Lielupes radīto plūdu un krasta…
  Statuss:
  Īstenošanā
  05.03.2021.
  Darbības programmas 3.2.1.SAM 3.2.1.2.pasākuma projekts - “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” Projekta aktivitātes Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs nozīmīgajos Jūrmalas tūrisma mērķa…
  Statuss:
  Īstenošanā
  07.09.2020.
  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekts “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” Apraksts Projekta …
  Statuss:
  Īstenošanā
  31.08.2020.
  Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu…