Būvdarbi Vide
Būvdarbu norise Ķemeros turpinās

Ķemeru parka teritorijā turpinās pērnā gada vasarā uzsāktie infrastruktūras pilnveides darbi. Šī gada jūnijā ir pabeigti būvdarbi, ekspluatācijā ir nodots atjaunotais skvērs Tūristu ielā 2A un septembrī ekspluatācijā ir nodots atjaunotais Ķemeru ūdenstornis. 

Secīgi tiek pabeigti automašīnu stāvlaukuma izbūves darbi pie Ķemeru ūdenstorņa, kā arī Emīla Dārziņa ielas un Tūristu ielas posma brauktuves un gājēju ietves atjaunošanas darbi.

Būvdarbu ietvaros tiek realizēts SIA “Tomus” 2017.gadā izstrādātais būvprojekts “Stāvvietas izbūve Emīla Dārziņa ielā un Tūristu ielas posma atjaunošana”. Pēc būvdarbu pabeigšanas Ķemeru iedzīvotājiem un viesiem būs pieejams jauns, labiekārtots un apzaļumots automašīnu stāvlaukums 49 automašīnu novietošanai, atjaunotas un labiekārtotas divas sabiedriskā transporta pieturvietas, izveidota vides pieejamības prasībām atbilstoša un droša satiksmes infrastruktūra.

Būvdarbu izpildi tiek plānots pabeigti līdz šī gada novembrim.

Būvdarbus veic PS “RERE BMV” un būvuzraudzību nodrošina piegādātāju apvienība “SIA “IslienaV” un SIA “Jurēvičs un partneri””.

Būvdarbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” Nr.5.6.2.0/18/I/002 ietvaros.

Projekta mērķis ir revitalizēt daļu no Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jauna automašīnu stāvlaukuma izbūvē un teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projektu plānots īstenot 20 mēnešu laikā, līdz 2020.gada decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 1,5 milj. eiro, no tiem ERAF līdzfinansējums ir 1,2 milj., valsts budžeta dotācija – 41,3 tūkst. eiro, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 286,4  tūkst. eiro.