Būvdarbi
Ceļu infrastruktūras atjaunošana Ķemeros

Attēlā: Skvēra Tūristu ielā 2a vizualizācija. Izstrādātājs SIA “Livland Group”.

Šī gada jūlijā ir uzsākti būvdarbi Emīla Dārziņa ielas un Tūristu ielas infrastruktūras atjaunošanai un jaunas autostāvvietas izbūvei pie Ķemeru ūdenstorņa Emīla Dārziņa ielā 17, kā arī skvēra atjaunošanai Tūristu ielā 2a.

Būvdarbu laikā tiks izbūvēta jauna, publiski pieejama autostāvvieta 49 automašīnu novietošanai, tiks pārbūvēti Tukuma ielas, Emīla Dārziņa ielas un Tūristu ielas posmi, tai skaitā krustojums ar Gleznotāja Miervalža Ķamera gatvi, paredzot ielu brauktuvju un gājēju ietvju atjaunošanu, jaunu ietvju izbūvi, sabiedriskā transporta pieturvietu pārbūvi, apgaismojuma sistēmas, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, kā arī lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūvi. Papildus tiks veikta teritorijas apzaļumošana un jaunu labiekārtojuma elementu – velo statīva, informācijas stenda un virziena rādītāju uzstādīšana.

Savukārt skvērā Tūristu ielā 2a tiks atjaunota Ķemeru parka kultūrvēsturiskā daļa – cilnis “Tautu deja” un, saglabājot skvēra vēsturisko, simetrisko kompozīciju, tiks veikta gājēju celiņu atjaunošana, jaunu apstādījumu ierīkošana, jaunu apgaismojuma tīklu un video novērošanas sistēmu izbūve, kā arī jauna ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma izbūve un kūrorta parkam nepieciešamā, publiski pieejamā dzeramā ūdens brīvkrāna ierīkošana. Papildus tiks veikta jaunu labiekārtojuma elementu – soliņu un atkritumu urnu, informācijas stenda un velo turētāju uzstādīšana.

Būvdarbu izpildei paredzēti 8 mēneši, no šī gada jūlija līdz 2020.gada martam, to izpildi veic pilnsabiedrība “RERE BMV” un būvuzraudzību nodrošina piegādātāju apvienība “SIA “IslienaV” un “SIA “Jurēvičs un partneri””,  realizējot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tomus” 2017.gadā izstrādāto būvprojektu “Stāvvietas izbūve Emīla Dārziņa ielā 17 un Tūristu ielas posma atjaunošana” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Livland Group” 2017.gadā izstrādāto būvprojektu “Skvēra, Tūristu ielā 2A, Ķemeros atjaunošana”.

Būvdarbi tiek veikti projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” Nr.5.6.2.0/18/I/002  ietvaros.

Projekta mērķis ir revitalizēt daļu Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jauna automašīnu stāvlaukuma izbūvē un teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projektu plānots pabeigt 2020.gada jūnijā. 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 547 799.18  eiro, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 1 220 000.00  eiro, valsts budžeta dotācija ir 41 365.65  eiro, bet Jūrmalas pilsētas domes finansējums 286 433.53 eiro.