Pašvaldība Būvdarbi Vide
Pieteiks projektu Ķemeru parka atjaunošanai

26. aprīļa domes sēdē atbalstīja Jūrmalas pilsētas domes dalību projektu konkursā Ķemeru parka pārbūvei un restaurācijai.

Pašvaldība piedalīsies ierobežotā projektu iesniegumu konkursā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros ar projektu “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija”, projekta īstenošanai piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Projekta mērķis ir revitalizēt daļu Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas infrastruktūras pilnveidē, parka teritorijas labiekārtošanā, ceļu un ielu pārbūvē, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darbavietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Plānots pārbūvēt Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvi, gar ielas malām izbūvējot autostāvvietas, atjaunot Katedrāles ielu un Tukuma ielas posmu, tostarp atjaunojot transporta tiltus Katedrāles ielā un pārbūvējot tiltu Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē. Tiks pārbūvēts un atjaunots vēsturiskais Ķemeru parks ar parka arhitektūru, tostarp atjaunots sēravots un paviljons pie sēravota “Ķirzaciņa”, paviljons – rotonda uz “Mīlestības saliņas”, piemineklis Ķemeru kūrorta dibinātājiem un direktoriem un parkā esošie gājēju tiltiņi, izbūvēti parka celiņi un apgaismojums, kā arī uzstādīti soliņi un ierīkoti apstādījumi.

Īstenojot projektu, tiks atjaunota Ķemeru parka teritorija kopumā 20,4 ha platībā. Projektu paredzēts realizēt divu gadu laikā, no 2018. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam.

Projekta kopējās indikatīvās izmaksas tiek rēķinātas 14,5 miljonu eiro apjomā, tajā skaitā attiecināmās un neattiecināmās izmaksas 8,8 miljoni eiro, no kurām attiecināmās izmaksas gandrīz 7 miljonu eiro apjomā, kur ERAF finansējums ir 5,78 milj. eiro, 182 tūkstoši valsts budžeta dotācija un Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums – 1 miljons eiro. Neattiecināmās izmaksas 1,8 miljonu eiro apjomā tiks segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta; tās paredzētas parka arhitektūras elementu atjaunošanai, teritorijas labiekārtošanai un labiekārtojuma elementu uzstādīšanai, kas pārsniedz 50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Kopējās izmaksās ietvertas komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 5,8 miljonu eiro apjomā.