Būvdarbi Vide
Tiek pabeigti brauktuvju atjaunošanas darbi Ķemeros

Šī gada oktobrī ir veikti asfaltbetona seguma izbūves darbi Emīla Dārziņa ielas un Tūristu ielas posmos, kā arī ir pabeigti jaunā automašīnu stāvlaukuma izbūves darbi pie Ķemeru ūdenstorņa.

Pēc būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā Ķemeru iedzīvotājiem un viesiem būs brīvi pieejama atjaunota, vides pieejamības un satiksmes drošības prasībām atbilstoša infrastruktūra, tai skaitā stāvlaukums 49 vieglo automašīnu novietošanai, divi stāvlaukumi tūristu autobusu novietošanai, atjaunotas un labiekārtotas divas sabiedriskā transporta pieturvietas, kā arī apzaļumota teritorija vairāk nekā 9 000 kvadrātmetru platībā, tai skaitā iestādīti 63 koki un vairāk nekā 6000 košuma augu stādu.

Būvdarbu ietvaros ir realizēts SIA “Tomus” 2017.gadā izstrādātais būvprojekts “Stāvvietas izbūve Emīla Dārziņa ielā un Tūristu ielas posma atjaunošana”.

Būvdarbus veic PS “RERE BMV”, būvuzraudzību nodrošina piegādātāju apvienība “SIA “IslienaV” un SIA “Jurēvičs un partneri””.

Būvdarbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” Nr.5.6.2.0/18/I/002 ietvaros.

Projekta mērķis ir revitalizēt daļu no Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jauna automašīnu stāvlaukuma izbūvē, un teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projektu plānots īstenot 20 mēnešu laikā, līdz 2020.gada decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 1,5 milj. eiro, no tiem ERAF līdzfinansējums ir 1,2 milj., valsts budžeta dotācija – 41,3 tūkst. eiro, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 286,4  tūkst. eiro.