Būvdarbi Vide
Ķemeru infrastruktūra tiek pilnveidota

Līdz ar pavasara iestāšanos, Ķemeros tiek turpināti pērnā gada vasarā uzsāktie būvdarbi.

Īstenojot SIA “Tomus” 2017.gadā izstrādāto būvprojektu “Stāvvietas izbūve Emīla Dārziņa ielā un Tūristu ielas posma atjaunošana”, ir veikti elektrības un ūdensapgādes tīklu izbūves darbi un tiek turpināti segumu izbūves darbi jaunās stāvvietas izbūvei.

Pēc būvdarbu pabeigšanas Ķemeru iedzīvotājiem un viesiem būs pieejams jauns, labiekārtots un apzaļumots automašīnu stāvlaukums 49 automašīnu novietošanai. Papildus būs pieejami jauni, satiksmes drošības normām atbilstoši gājēju un veloceliņi.

Darbus tiek plānots pabeigt līdz šī gada jūnijam.

Drīzumā tiks atsākti skvēra Tūristu ielā 2A atjaunošanas darbi, pabeidzot pērnā gada rudenī uzsākto apgaismojuma un video novērošanas sistēmu izbūvi, soliņu un atkritumu uzstādīšanu.

Darbi tiek veikti atbilstoši SIA “Livland Group” 2017.gadā izstrādātajam būvprojektam “Skvēra Tūristu ielā 2A, Ķemeros atjaunošana” un tos tiek plānots pabeigt līdz šī gada jūnijam.

Būvdarbus veic PS “RERE BMV” un būvuzraudzību nodrošina piegādātāju apvienība “SIA “IslienaV” un SIA “Jurēvičs un partneri””.

Būvdarbi tiek veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” Nr.5.6.2.0/18/I/002 ietvaros.

Projekta mērķis ir revitalizēt daļu no Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jauna automašīnu stāvlaukuma izbūvē, un teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.

Projektu plānots īstenot 14 mēnešu laikā, līdz 2020.gada jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas ir 1,5 milj. eiro, no tiem ERAF līdzfinansējums ir 1,2 milj., valsts budžeta dotācija – 41,3 tūkst. eiro, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 286,4  tūkst. eiro.