Jūrmalas pilsētas dome, ievērojot 2014.–2020. gada plānošanas perioda Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda pieejamību, aktīvi strādā pie pieejamā finansējuma apgūšanas, lai nodrošinātu pilsētas investīciju plānā iekļauto projektu īstenošanu.

2015. gada 11. novembrī ar Finanšu ministriju noslēgts deleģēšanas līgums par mērķa “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” integrēto teritoriālo investīciju projektu īstenošanu. Deleģētās valsts pārvaldes funkcijas ietvaros pašvaldība nodrošinās projektu sagatavošanu, sākotnējo vērtēšanu un realizāciju.

Pašvaldība īstenos projektus šādu specifisko atbalsta mērķu (SAM) ietvaros:

3.2.1. SAM „Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

 

2016. gada 24.maijā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru noslēgts līgums Nr. SKV-TL-2016/10  par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

3.3.1. SAM „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”

Apstiprinātie projektu iesniegumi:

 • Pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveide Kauguros (Nr. 3.3.1.0/19/I/003) – apstiprināts 2020. gada 11. maijā.
 • “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” (3.3.1.0/18/I/001) – apstiprināts 2019. gada 15. janvārī.  

4.2.2. SAM „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”

Apstiprinātie projektu iesniegumi:

 • Jūrmalas Teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”(Nr.4.2.2.0/19/I/005) – apstiprināts 2020. gada 1. oktobrī.  
 • Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr.4.2.2.0/18/I/065) – apstiprināts 11.06.2019.
 • Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (Nr.4.2.2.0/18/I/011) – apstiprināts 01.11.2018.
 • Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (Nr.4.2.2.0/17/I/109) – apstiprināts 25.09.2018.
 • Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas ēkas k–1 (autoskolas ēka) energoefektivitātes paaugstināšana (Nr.4.2.2.0/17/I/110) – apstiprināts 25.09.2018. 
 • Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana (Nr.4.2.2.0/18/I/013) – apstiprināts 01.02.2019.

5.5.1. SAM “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”

Apstiprinātie projektu iesniegumi: „Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros” (Nr.5.5.1.0/19/I/004)  – apstiprināts 2020. gada 23. oktobrī.

5.6.2. SAM „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

Apstiprinātie projektu iesniegumi:

 • “Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra jaunbūve un meža parka labiekārtojums Ķemeros” (Nr. 5.6.2.0/19/I/012) – apstiprināts 2020.gada 31.jūlijā. 
 • “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” (5.6.2.0/18/I/008) – apstiprināts 2019. gada 21. jūnijā.  
 • “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” (5.6.2.0/18/I/002) – apstiprināts 2019. gada 4. martā. 

8.1.2. SAM „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” 8.1.2.1.pasākums „Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālās nozīmes attīstības centros”

Apstiprinātie projektu iesniegumi: Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide (8.1.2.0/18/I/006) – apstiprināts 18.01.2019.

9.3.1. SAM „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākums „Pakalpojuma infrastruktūras attīstība deinstucionalizācijas plāna īstenošanai”

Apstiprinātie projektu iesniegumi: "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā” Nr. 9.3.1.1/19/I/031 – apstiprināts 2019. gada 23. oktobrī. 

ERAF logo ansamblis

 

Finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas atklāšanu un publicitāti saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 17. februāra noteikumiem Nr. 87 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020.gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana”.