Iedzīvotāja karte

Jūrmalas iedzīvotāja karte – personalizēta viedkarte, uz kuras norādīts personas vārds, uzvārds, fotogrāfija, derīguma termiņš un kas apliecina Jūrmalas iedzīvotāja statusu pašvaldībā. Karte ir derīga 5 gadus no izsniegšanas brīža.

Jūrmalas iedzīvotāja karti var saņemt persona, kurai nav izsniegta Skolēna apliecība, kura ir sasniegusi septiņu gadu vecumu un atbilst kādai no minētajām kategorijām:

 • personas deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā (izņemot personu, kurai Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā ir deklarēta papildu dzīvesvietas adrese);
 • personai Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā pieder nekustamais īpašums;
 • persona ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošas izglītības iestādes izglītojamais līdz 24 gadu vecumam;
 • persona, kura veikusi Jūrmalas iedzīvotāja kartes saņemšanas apmaksu.

Skolēnu karte tiek izsniegta izglītojamiem, kuri iegūst izglītību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības dibinātās pamata, vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas.

Jūrmalas iedzīvotāja karti par samaksu var iegādāties personas, kuras nav deklarētas vai tām nepieder nekustamais īpašums pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 • Jūrmalas iedzīvotāja kartes izgatavošanas maksa ir 14,38 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
 • Ja persona vēlas aktivizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus Jūrmalas iedzīvotāja kartē, tad ir veicams ikmēneša maksājums 19,01 eiro apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Maksājumu var veikt par periodu līdz gadam.
 • Iedzīvotāju viedkartes un skolēnu apliecības var saņemt Apmeklētāju apkalpošanas centros:
  • Apmeklētāju apkalpošanas centrs Jomas ielā 1/5, tālr. +371 67093816, +371 67093843
  • Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa ielā 110, tālr. +371 67738898,
  • Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma ielā 20, tālr. +371 67751609.
 • Pieteikties Jūrmalas iedzīvotāja kartei var:
  • apmeklētāju apkalpošanas centros, 
  • elektroniski pašvaldības pakalpojumu portālā karte.jurmala.lv.
   Portālā karte.jurmala.lv iespējams autorizēties, izmantojot portāla “Latvija.lv” piedāvātās autorizēšanās iespējas. Piesakoties kartei portālā, iedzīvotājiem ir sniegta iespēja ērtā veidā aizpildīt pieteikumu, kā arī pievienot fotogrāfiju un dokumentus (piemēram, pensionāra apliecības kopiju vai izziņu no izglītības iestādes), kas nepieciešami Jūrmalas iedzīvotāja kartes pirmreizējai vai atkārtotai saņemšanai.
 • Atkārtotai kartes izgatavošanai vai personām, kas vēlas to iegādāties par maksu, jāvēršas Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5,  Majoros vai Raiņa ielā 110, Kauguros, līdzi ņemot:
  • personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);
  • derīgu pensionāra apliecību;
  • ja uz personu attiecināms Invaliditātes likums – derīgu invalīda apliecību;
  • ja persona izglītību neiegūst pašvaldības dibinātā izglītības iestādē, izziņu no izglītības iestādes;
  • ja persona iegādājas Jūrmalas iedzīvotāja karti par samaksu – maksājumu apliecinošu dokumentu par samaksas veikšanu par viedkartes izgatavošanu.

Jūrmalas iedzīvotāja karte  nodrošina braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanu sabiedriskajā transportā un atlaižu un priekšrocību izmantošanu pie sadarbības partneriem. 

Kartes pirmreizēja izsniegšana ir bez maksas, ja persona ir deklarēta vai tai pieder nekustamais īpašums Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības teritorijā vai arī gadījumos, ja:

 • iepriekšējā Jūrmalas iedzīvotāja karte tiek atjaunota ne ātrāk kā mēnesi pirms derīguma termiņa beigām, ja persona ir deklarēta vai tai pieder nekustamais īpašums pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • iepriekš izsniegtā Jūrmalas iedzīvotāja karte nav tehniskā vai lietošanas kārtībā, kas radusies Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības vainas dēļ;
 • Jūrmalas iedzīvotāja kartes nomaiņa nepieciešama sakarā ar personas datu izmaiņām tās derīguma termiņa ietvaros un iepriekš izsniegtā Jūrmalas iedzīvotāja karte tiek nodota kādā no apkalpošanas centriem.

Maksa personām, kas saņem Jūrmalas iedzīvotāja karti par maksu un personām, kuras ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošas izglītības iestādes izglītojamais līdz 24 gadu vecumam, izņemot personas, kuras mācās pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs, ir 14,38 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Par Jūrmalas iedzīvotāja kartes atkārtotu izgatavošanu tās nozaudēšanas, nolaupīšanas gadījumā vai citu iemeslu dēļ tā netiek nodota Apmeklētāju apkalpošanas centrā nomaiņai ir veicams maksājums 14,38 eiro apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Ja persona atbilst kādai no zemāk minētajām kategorijām, par atkārtotu Jūrmalas iedzīvotāja karti vai Skolēna kartes izgatavošanu veicams maksājums 3,50 eiro apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli:

 • personām līdz 24 gadu vecumam, kuras mācās pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs;
 • bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā un bērnu aprūpes institūcijās;
 • personām ar I, II, un III grupas invaliditāti;
 • maznodrošinātām un trūcīgām personām;
 • pensionāriem;
 • politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Ja viedkartes tiek aizturēta un tiek konstatēts, ka to izmanto cita persona, tad atkārtotas izgatavošanas maksai netiek piemērota augstāk minētā atlaide. 

Par viedkartes izgatavošanu iespējams norēķināties:

 1. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības kasē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā skaidrā naudā vai ar maksājuma karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī;
 2. Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā Kauguros, Raiņa ielā 110 – tikai ar maksājuma karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī;
 3. ar pārskaitījumu internetbankā vai Latvijas komercbankās un Latvijas Pasta nodaļās norādot šādus rekvizītus:
 • Saņēmējs: Jūrmalas valstspilsētas administrācija,
 • Reģistrācijas Nr. 90000056357,
 • Norēķinu konts: AS “Citadele banka” LV81PARX0002484577002,
 • Maksājuma mērķis: Viedkartes izgatavošana, viedkartes saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods.
 • Iekāpjot sabiedriskajā transportā, Jūrmalas iedzīvotāja karte jāpietuvina elektroniskajam kartes lasītājam, kas atrodas pie sabiedriskā transporta vadītāja un jāpaņem elektroniskā lasītāja izsniegta izdruka. Tādējādi brauciens tiek reģistrēts. Brauciena reģistrācija jāveic arī tiem pasažieriem, kuri izmanto braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā.
 • Izmantojot sadarbības partneru sniegtās atlaides un priekšrocības precēm un pakalpojumiem, viedkartes lietotājam ir pienākums uzrādīt viedkarti pakalpojumu sniedzējam vai autorizēt to pie elektroniskā datu nolasītāja, ja tāds uzstādīts.

Ja ir mainījušies personas dati vai tai ir beidzies derīguma termiņš.

Ja persona ir zaudējusi tiesisko pamatu pašvaldības noteikto atvieglojumu izmantošanai vai  viedkarte ir nozaudēta vai nolaupīta.

Ja Jūrmalas valstspilsētas adminsitrācijā ir saņemts iesniegums vai tālruņa zvans par viedkartes anulēšanu, ja tiek iesniegts aizturēšanas akts par Jūrmalas iedzīvotāja kartes aizturēšanu pēc tās derīguma termiņa beigām vai ja tiek konstatēts, ka informācija par personu ir mainījusies vai ir zudis tiesiskais pamats saņemt vai izmantot viedkarti.

Ja Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā ir saņemts iesniegums vai tālruņa zvans par viedkartes nozaudēšanu vai nolaupīšanu, tiek veiktas izmaiņas normatīvajos aktos par sociālās palīdzības vai atvieglojumu saņemšanas kārtību, ja nav saņemta ikmēneša maksa par sabiedriskā transporta pakalpojumu saņemšanu, ja persona karti iegādājusies par maksu vai ir zudis tiesiskais pamats saņemt vai izmantot viedkarti. 

 • Persona vai tās likumiskais pārstāvis ierodas jebkurā apkalpošanas centrā un aizpilda iesniegumu par Jūrmalas iedzīvotāja kartes anulēšanu.
 • Ja persona nevar ierasties personīgi apkalpošanas centrā, to iespējams izdarīt, zvanot uz tālruni 67738898. Jūrmalas iedzīvotāja karti vai skolēna apliecību iespējams anulēt telefoniski tikai gadījumā, ja zvanītājs var nosaukt personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un nepieciešamības gadījumā citus datus, kurus persona ir iesniegusi, aizpildot anketu par Jūrmalas iedzīvotāja kartes vai skolēna apliecības saņemšanu.

Svarīgi!

 • Jūrmalas iedzīvotāja karti drīkst lietot tikai tā persona, kurai tā ir izsniegta un kuras dati ir norādīti uz viedkartes.
 • Ja tiek konstatēts, ka persona izmanto svešu Jūrmalas iedzīvotāja karti, tad karte tiek aizturēta un nodota Jūrmalas valstspilsētas adminitrācijai anulēšanai.
 • Ja persona ir zaudējusi tiesības saņemt pašvaldības sniegtos atvieglojumus, personai ir aizliegts turpmāk izmantot Jūrmalas iedzīvotāja karti.
 • Ja persona turpina izmantot Jūrmalas iedzīvotāja karti pēc atvieglojumu lietošanas tiesību zaudējuma, tad Jūrmalas valstspilsētas administrācija ir tiesīga vērsties pret  personu par nepamatoti saņemto pašvaldības apmaksāto pakalpojumu atmaksu.

Vairāk informācijas par Jūrmalas iedzīvotāju karti var saņemt, zvanot uz tālr. +371 67093816, +371 67767347.