Arhīvs

Atzinumi

Būvinspekcija (ēkām un inženierbūvēm)

Ģeodēzija

Rakšanas darbi

​​​Kultūrvēsturiskais mantojums

Projektēšana

Reklāmas objekti

Teritorijas plānošana

Bāriņtiesa

Vispārēja iesnieguma veidlapa

Ģimene un bērni, civilstāvoklis

 • Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju izsniegšana – iesniegums brīvā formā
 • Laulības reģistrācija – iesniegums jāaizpilda Dzimtsarakstu nodaļas darbinieka klātbūtnē
 • Miršanas reģistrācija – iesniegums nav nepieciešams
 • Paternitātes atzīšana – iesniegums jāaizpilda Dzimtsarakstu nodaļas darbinieka klātbūtnē
 • Viesģimene – iesniegums brīvā formā

Dzimtsarakstu arhīva pakalpojumi

 • Dzimtsarakstu nodaļas arhīva dokumentu izsniegšana – iesniegums brīvā formā
 • Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu maiņa – iesniegums brīvā formā
 • No citām dzimtsarakstu nodaļām atsūtīto dokumentu izsniegšana – iesniegums brīvā formā

Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti

 • Personas paraksta apliecinājums – iesniegums brīvā formā
 • Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa – iesniegums jāaizpilda Dzimtsarakstu nodaļas darbinieka klātbūtnē

Naudas balvas

Tūrisms 

 • Tūrisma informācijas izplatīšana – iesniegums nav nepieciešams
 • Tūrisma mītņu norāžu plākšņu projektu saskaņošana – iesniegums nav nepieciešams

Maksas pakalpojumi

 • Kultūras iestāžu maksas pakalpojumi – iesniegums brīvā formā
 • Telpu noma pasākumu organizēšanai – iesniegums brīvā formā

Vide

Deklarētā dzīvesvieta, mājoklis

Nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana, īre, noma

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā

 • Valsts atbalsta saņemšanai – elektroniski e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv vai iesniegums brīvā formā, norādot likumā prasīto informāciju
 • Atbalsts dzīvojamās platības remontam – iesniegums brīvā formā
 • Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā:
  • bērniem bāreņiem un bērniem bez vecāku gādības
  • denacionalizēto māju īrniekiem
  • maznodrošinātām personām ar invaliditāti
  • maznodrošinātām personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas
  • maznodrošinātām personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns
  • neatliekami sniedzamas palīdzības gadījumos
  • pensijas vecumu sasniegušām maznodrošinātām personām
  • politiski represētām personām
  • repatriantiem
  • personu nodrošināšanai ar pagaidu dzīvojamo telpu neatliekami sniedzamas palīdzības gadījumos
  • personu nodrošināšanai ar pagaidu dzīvojamo telpu uz laiku līdz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai
  • sociālās dzīvojamās telpas īre
  • speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
  • vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanai – iesniegums brīvā formā

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nodevas

 • Caurlaides iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā:
  • veidlapa Nr.1 – aizpilda persona, kurai ir tiesības uz nodevas atvieglojumu;
  • veidlapa Nr.2 – aizpilda jūrmalnieks, ja tā īpašumā ir ārvalstīs reģistrētais transportlīdzeklis vai caurlaide nepieciešama lietošanā esošam transportlīdzeklim (nodevas atbrīvojums);
  •  –­ aizpilda persona, kurai ir tiesības uz nodevas atbrīvojumu (gadījumos, kad persona Jūrmalā īrē dzīvojamās telpas vai tās iegūtas valdījumā, lieto izglītības iestādes dienesta viesnīcas telpas, apsaimnieko īpašumu u.c.);
  • veidlapa Nr.4 – aizpilda persona ar invaliditāti (I grupas invalīds vai invalīds, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās), ja tā īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrēts transportlīdzeklis (nodevas atbrīvojums). Bezmaksas caurlaide!
  • veidlapa Nr.5 – aizpilda persona, kurai piešķirta caurlaide ar nodevas atvieglojumu un kura to vēlas pārreģistrēt uz citu transportlīdzekli.
  • veidlapa Nr.6 - aizpilda persona, kurai ir piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss, ja tās īpašumā, valdījumā vai turējumā reģistrēts transportlīdzeklis (nodevas atbrīvojums). Pieteikums jāaizpilda vienu reizi un turpmākajos gados caurlaide uz īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo transportlīdzekli tiks reģistrēta automātiski. 

Nomas maksa

 • Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nomas maksas un pirkuma līguma parādu neesamību pašvaldības budžetam – iesniegums brīvā formā
 • Nomas maksas rēķinu izrakstīšana un maksātāju uzskaite, pirkuma līgumu maksājumu līgumsaistību izpildes kontrole – iesniegums nav nepieciešams

Naudas balvas

 • Naudas balva par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā
 • Naudas balvas Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem – iesniegums nav nepieciešams

Pabalsti, pašvaldības palīdzība

Sociālie pakalpojumi

Veselība

Atbalsts projektu īstenošanai

Atļauja ielu tirdzniecībai/organizēšanai un sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai (t.sk. pasākuma laikā)

Asenizatoru reģistrācija

Atļaujas tirdzniecībai

Jauniešu nodarbinātība vasaras sezonā

Publiskie pasākumi

Simbolikas izmantošanas atļauja

 • Iesniegums brīvā formā

Tranports

Zveja