Arhīvs

Atzinumi

Būvinspekcija (ēkām un inženierbūvēm)

Ģeodēzija

Kultūrvēsturiskais mantojums

Projektēšana

Reklāmas objekti

Teritorijas plānošana

Ģimene un bērni, civilstāvoklis

 • Laulības, dzimšanas un miršanas apliecību atkārtota izsniegšana, arhīva dokumentu kopiju izsniegšana – iesniegums brīvā formā
 • Laulības reģistrācija – iesniegums jāaizpilda Dzimtsarakstu nodaļas darbinieka klātbūtnē
 • Miršanas reģistrācija – iesniegums nav nepieciešams
 • Paternitātes atzīšana – iesniegums jāaizpilda Dzimtsarakstu nodaļas darbinieka klātbūtnē
 • Viesģimene – iesniegums brīvā formā

Dzimtsarakstu arhīva pakalpojumi

 • Dzimtsarakstu nodaļas arhīva dokumentu izsniegšana – iesniegums brīvā formā
 • Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu maiņa – iesniegums brīvā formā
 • No citām dzimtsarakstu nodaļām atsūtīto dokumentu izsniegšana – iesniegums brīvā formā

Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti

 • Personas paraksta apliecinājums – iesniegums brīvā formā
 • Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa – iesniegums jāaizpilda Dzimtsarakstu nodaļas darbinieka klātbūtnē

Naudas balvas

Tūrisms 

 • Tūrisma informācijas izplatīšana – iesniegums nav nepieciešams
 • Tūrisma mītņu norāžu plākšņu projektu saskaņošana – iesniegums nav nepieciešams

Maksas pakalpojumi

 • Kultūras iestāžu maksas pakalpojumi – iesniegums brīvā formā
 • Telpu noma pasākumu organizēšanai – iesniegums brīvā formā

Vide

Deklarētā dzīvesvieta, mājoklis

Nekustamā īpašuma pirkšana, pārdošana, īre, noma

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā

 • Atbalsts dzīvojamās platības remontam – iesniegums brīvā formā
 • Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā:
  • bērniem bāreņiem un bērniem bez vecāku gādības
  • denacionalizēto māju īrniekiem
  • maznodrošinātām personām ar invaliditāti
  • maznodrošinātām personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas
  • maznodrošinātām personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns
  • neatliekami sniedzamas palīdzības gadījumos
  • pensijas vecumu sasniegušām maznodrošinātām personām
  • politiski represētām personām
  • repatriantiem
  • personu nodrošināšanai ar pagaidu dzīvojamo telpu neatliekami sniedzamas palīdzības gadījumos
  • personu nodrošināšanai ar pagaidu dzīvojamo telpu uz laiku līdz pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanai
  • sociālās dzīvojamās telpas īre
  • speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
  • vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanai – iesniegums brīvā formā

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nodevas

 • Caurlaides iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā – veidlapas skatīt šeit.

Nomas maksa

 • Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nomas maksas un pirkuma līguma parādu neesamību pašvaldības budžetam – iesniegums brīvā formā
 • Nomas maksas rēķinu izrakstīšana un maksātāju uzskaite, pirkuma līgumu maksājumu līgumsaistību izpildes kontrole – iesniegums nav nepieciešams

Naudas balvas

 • Naudas balva par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā
 • Naudas balvas Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem – iesniegums nav nepieciešams

Covid

Pabalsti, pašvaldības palīdzība

Sociālie pakalpojumi

Veselība

 • Veselību veicinoši pakalpojumi
  • ergoterapeita  pakalpojums
  • fizioterapeita pakalpojums
  • veselību veicinošu pasākumu komplekss senioriem 
  • veselību veicinošu pasākumu komplekss topošajām māmiņām  
  • vingrošana ūdenī
  • zobu protezēšanas pakalpojums
 • Ortodontijas pakalpojums

Atbalsts projektu īstenošanai

Atļauja ielu tirdzniecībai/organizēšanai un sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai (t.sk. pasākuma laikā)

Asenizatoru reģistrācija

Atļaujas tirdzniecībai

Jauniešu nodarbinātība vasaras sezonā

Publiskie pasākumi

Simbolikas izmantošanas atļauja

 • Iesniegums brīvā formā

Tranports

Zveja

 • Licencētās makšķerēšanas organizēšana un uzraudzīšana Varkaļu kanālā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā – iesniegums nav nepieciešams
 • Rūpnieciskās zvejas rīku limitu sadale: