Iniciatīvas projektu mērķis ir veicināt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotāju un viesu līdzdalību Jūrmalas valstspilsētas vides un sociālās dzīves sekmēšanai, veselības veicināšanas, vides uzlabošanas, kultūras un integrācijas procesu attīstībai, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidei, kā arī Jūrmalas tēla popularizēšanai.

Pieteikumu iesniegšana 2022. gada projektu konkursā ir noslēgusies.

Kas var pieteikt projektus?

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, un iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projekta īstenošanas vietai ir jābūt Jūrmalas valstspillsētas administratīvajai teritorijai, faktiskajiem labuma guvējiem ir jābūt Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta pieteicējs var iesniegt ne vairāk kā vienu konkrētu pieteikumu kādā no kategorijām, kopsummā ne vairāk kā vienu pieteikumu katrā no konkursa kārtām.

Projektu prioritātes 2022. gadā:

  • Projekti, kas veicina laikmetīgu un daudzveidīgu kultūras norišu attīstību Jūrmalas apkaimēs, iesaistot iedzīvotājus no Priedaines līdz Ķemeriem;
  • Projekti, kas vērsti skaidri noteiktām mērķauditorijām, īpaši uzsverot jauniešus, nodrošinot interaktivitāti un auditorijas iesaistīšanu;
  • Projekti, kas atspoguļo un popularizē Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, izcilas kultūras personības, to jubilejas, viņu daiļradi un saikni ar Jūrmalu;
  • Projekti, kas atspoguļo Eiropas vērtības – zaļo domāšanu, digitālo risinājumu pielietojamību un kultūras projektu integrāciju pilsētvidē, veidojot atvērtu un pievilcīgu dzīves telpu.

Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir 7000 eiro.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums (2016. gada 25. novembra nolikums Nr. 54)

Veidlapas:
Pieteikuma veidlapa
Budžeta izmaksu veidlapa
Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa
Dzīves un darba gājums (CV)
Situācijas plāna apraksts
Saskaņojuma lapa
Kopīpašnieku saskaņojuma lapa
Apliecinājums
Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta  uzskaitei un piešķiršanai, iesniegt atbilstoši Ministru Kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” noteiktajam.

Dace Liepiņa

vecākā referente
dace.liepina [at] jurmala.lv