Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10 darba dienas
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Apraksts

  • Dienas centrs bērniem sniedz pakalpojumus bērniem no trūcīgām mājsaimniecībām un ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi.
  • Pakalpojums tiek sniegts no 3 līdz 18 gadus veciem bērniem un nodrošina bērniem sociālos pakalpojumus, bērnu sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas; sniedz informāciju ģimenei par pašvaldības piedāvātajiem sociālajiem pakalpojumiem; sadarbojas ar citām pilsētas iestādēm un organizācijām bērna un viņa ģimenes interesēs; nodrošina informācijas konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad bērna vai citas personas rīcība apdraud bērna veselību, dzīvību, ir krimināli sodāma, vai citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
  1. Lai saņemtu pakalpojumu, bērna vecākiem vai pilnvarotai personai dienas centrā ir jāiesniedz iesniegums, un pēc centra pieprasījuma jāuzrāda ģimenes dati un tos apliecinoši dokumenti.
  2. Viens no bērna vecākiem vai audžuvecākiem, vai bērna aizbildnis vai aizgādnis slēdz līgumu ar dienas  centru par pakalpojuma saņemšanu.
  3. Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
  1. Iesniegums brīvā formā;
  2. pase;
  3. iesniedz ģimenes ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
  4. iesniedz psihiatra atzinumu par bērna psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt bērns ar garīga rakstura traucējumiem.

Uzziņas par pakalpojumu