makets
Attīstības stratēģija

Lēmumu aktualizēt svarīgāko pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiju 2010.–2030.gadam - Jūrmalas pilsētas dome pieņēma 2021. gada 30. septembrī.

Stratēģija ir plānošanas dokuments, kurā nosaka vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā.

Aktualizējot stratēģiju, galvenie uzdevumi ir veikt pašreizējās situācijas analīzi, vienlaikus izvērtējot ilgtermiņa stratēģiskos mērķus un prioritātes, izskatīt iespēju aktualizēt prioritāšu pasākumus, kā arī precizēt telpiskās attīstības perspektīvas. Stratēģijas pirmās redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana plānota no 2022. gada maija līdz jūnijam, stratēģijas apstiprināšana  – līdz 2022. gada augustam.