Jūrmalas pašvaldība atkārtoti izsludina līdzfinansējuma piešķiršanu projektu īstenošanai divās kategorijās: publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanai un veselības aprūpes pieejamības palielināšanai un veselīga dzīvesveida veicināšanai. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 31. maijs.

Īstenojiet savu ieceri! Līdzfinansē pašvaldība

Projektus var pieteikt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija; iesniedzējam ir tiesības projektu īstenot partnerībā. Projektu realizēšanas periods ir līdz 12 mēnešiem no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas.

Projekta pieteicējs var iesniegt ne vairāk kā vienu pieteikumu kādā no kategorijām un kopumā ne vairāk kā vienu pieteikumu katrā no konkursa kārtām.

Maksimālais Jūrmalas pašvaldības līdzfinansējums vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Projekti tiks vērtēti atsevišķi katrā kategorijā atbilstoši noteiktajām prioritātēm. Maksimālais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms projektam ir 7000,00 eiro.

Projektu prioritātes:

  • pasākumi fizisko aktivitāšu veicināšanai, īpaši ģimenēm ar maziem bērniem, sekmējot ikdienas fizisko aktivitāšu palielināšanos;
  • pasākumi saskaņā ar tematisko dienu kalendāru;
  • pasākumi iedzīvotāju garīgās veselības stiprināšanai.

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa nolikums (2016. gada 25. novembra nolikums Nr. 54)

Veidlapas:
Pieteikuma veidlapa
Budžeta izmaksu veidlapa
Budžeta izmaksu un ieņēmumu veidlapa
Dzīves un darba gājums (CV)
Situācijas plāna apraksts
Saskaņojuma lapa
Kopīpašnieku saskaņojuma lapa
Apliecinājums
Veidlapa par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta  uzskaitei un piešķiršanai, iesniegt atbilstoši Ministru Kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” noteiktajam.

Raimonda Dakša

sabiedrības veselības organizatore
raimonda.daksa [at] jurmala.lv