Statuss:
Īstenošanā
ESF
Ilustratīvs foto.
Eiropas Sociālais fonds

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām” 9.2.1.1. pasākums “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”

Jūrmalas pilsētas dome projekta ietvaros veiks šādas darbības:

 1. nodrošināt pašvaldības sociālā darba speciālista dalību apmācībās (tiešsaistē un klātienē) par Atbalsta intensitātes skalas (AIS) metodes lietošanu, apmācībām nepieciešamo tehnisko aprīkojumu un dalību Labklājības ministrijas organizētajās atgriezeniskās saites aktivitātēs;
 2. nodrošināt pašvaldības sociālā darba speciālista dalību individuālo vajadzību izvērtēšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem un atbalsta plānu izstrādē atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313 „Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2.specifiskais atbalsta mērķis „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” ietvaros noslēgtajam Līgumam;
 3. nodrošināt pašvaldības sociālā darba speciālista dalību apmācībās par izstrādāto metodiku, kas noteikta MK noteikumu Nr.686 15.2.apakšpunktā, un dalību metodikas aprobēšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem pašvaldības sociālā dienesta ikdienas darbā;
 4. nodrošināt pašvaldības sociālā darba speciālista dalību AIS metodes izstrādātāja un Labklājības ministrijas organizētajās atgriezeniskās saites aktivitātēs;
 5. nodrošināt AIS metodes lietošanas konfidencialitātes ievērošanu atbilstoši sadarbības līgumam, kas tiks noslēgts starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un Labklājības ministriju par projekta īstenošanu;
 6. nodrošināt pašvaldības sociālā dienesta un pašvaldības izveidoto citu sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu dalību apmācībās profesionālās kompetences pilnveidei;
 7. nodrošināt pašvaldības sociālā dienesta un pašvaldības izveidoto citu sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu dalību apmācībās profesionālās kompetences pilnveidei;
 8. nodrošināt pašvaldības sociālā dienesta un pašvaldības izveidoto citu sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu dalību supervīzijās profesionālās kompetences pilnveidei;
 9. nodrošināt pašvaldības sociālā darbinieka apmācību metodikai darbam ar klientu mērķa grupām, t.sk. darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Iesniedzējs: Labklājības ministrija

Mērķis: Paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.

Periods: no 18.04.2016. līdz 31.12.2023.

Finansējuma apmērs: 70 222.38 EUR

Finansējuma avots

Jūrmalas pilsētas domes kā projekta sadarbības partnera projekta kopējās attiecināmās izmaksas 69 905.91 EUR, tajā skaitā:

 1. Labklājības ministrijas piešķirtais finansējums ir 50 032.91 EUR (t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 42 527.97 EUR jeb 85% un valsts budžeta finansējums ir 7 504.94 EUR jeb 15%):
  1. 662.56 EUR jeb 100% no attiecināmajām izmaksām par pilotprojekta daļu;
  2. 46 370.35 jeb 70% par apmācībām un supervīzijām;
 2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums par apmācību un supervīzijas izmaksām ir 19 873 EUR (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit trīs euro) jeb 30% no attiecināmajām izmaksām par apmācībām un supervīzijām;

Neattiecināmo izmaksu summa sastāda 316.47 EUR (trīs simti sešpadsmit euro un 47 centi), no kurām:

 1. Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz 292.27 EUR;
 2. 24.20 EUR tiek segti no iepriekš neklasificētiem pašu ieņēmumiem;

Laima Grobiņa

pārvaldes vadītāja
laima.grobina [at] jurmala.lv