Statuss:
Īstenošanā
ESF
Ķemeru Dabas izglītības centra ekspozīcijas vizualizācija
Eiropas Sociālais fonds

Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" projekts - "Daudzfunkcionāla dabas tūrisma centra pakalpojumu attīstība un meža parka labiekārtojuma pilnveide Ķemeros"

Aktivitātes, kuras plānots ieviest projekta laikā:  

 1. jaunizveidotajā Daudzfunkcionālajā dabas tūrisma centrā izbūvētas pastāvīgās ekspozīcijas telpas un ar to saistītā infrastruktūra, izveidota pastāvīgā ekspozīcija (I kārta) un nodrošināts aprīkojums pakalpojuma sniegšanai (E.Dārziņa ielā 28);
 2. Veicot ieguldījumus centra teritorijas labiekārtojumā un meža parka Ķemeros labiekārtojumā tiks radīts jauns pakalpojums – dabas izziņa.

Ieguvumi no projekta īstenošanas:

 1. atbalstīti divi dabas un kultūras mantojuma objekti - Daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra ekspozīcijas zāle un Meža parka teritorija Tūristu ielā 17;
 2. jaunradīti divi dabas tūrisma pakalpojumi atbalstītajos dabas un kultūras mantojuma objektos - pastāvīgā ekspozīcija par dabu (I kārta) Daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra ekspozīcijas zālē un dabas izziņa (t.sk. maza mēroga noskaņas pasākumu organizēšana lapenē) centra funkcionālajā teritorijā – Meža parkā;
 3. atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu apmeklējumu paredzētā skaita pieaugums - 60 000 apmeklējumi, t.sk., Daudzfunkcionālās dabas tūrisma centra pastāvīgas ekspozīcijas zāles izbūves un ekspozīcijas izveides rezultāta (I karta) – 45 000 apmeklējumi, funkcionālas Meža parka teritorijas labiekārtošanas rezultāta – 15 000 apmeklējumi.

Iesniedzējs: Jūrmalas pilsētas dome

Mērķis

Veicināt Ķemeru vēsturiskā kūrorta teritorijas attīstību, radot jaunus pakalpojumus nozīmīgos dabas un kultūras mantojuma objektos - jaunizveidotajā Daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra ekspozīcijas zālē un tā funkcionālajā teritorijā - Meža parka teritorijā Tūristu ielā 17, kas veicinās to sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējas ekonomikas struktūrā.

Periods: no 01.10.2020. līdz 30.09.2022.

Finansējuma apmērs: 5 839 258,64

Finansējuma avots

Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanas izmaksas 5 839 258,64 EUR, tai skaitā:

 1. projekta attiecināmās izmaksas, kas nepieciešamas projekta mērķa un iznākuma rādītāju sasniegšanai ir 92.89% jeb 5 424 282,14 EUR, kur:
  1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 994 331,00 EUR
  2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 4 429 951,14 EUR, no tā:
   1. valsts budžeta dotācija ir 26 320,53 EUR;
   2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 4 403 630,61 EUR;
 2. projekta neattiecināmās izmaksas, kuras sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība, ir 3.39% jeb 197 627,48 EUR;
 3. projekta idejas izstrādes izmaksas, tai skaitā izmaksas par pastāvīgās ekspozīcijas satura un tehniskā projekta izstrādi, projekta izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādi un būvprojekta izstrādi un tā ekspertīzi, kas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta veiktas 2017., 2018., 2019. un 2020.gadā un nav iekļautas projekta iesniegumā, ir 3.72% jeb 217 349,02 EUR

Projekta progress:

Būvlaukums
Dabas izglītības centrs
Noslēdzies Ķemeru dabas tūrisma centra un parka labiekārtojuma metu konkurss