Procedūra
Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka 2022.gada 31.martā ir pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr.118 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Dubultu prospektā 51,  Jūrmalā un Jaundubulti 1402,  Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā”.

Ar lēmumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv    un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv  . 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Rita Ansule .

Lokālplānojuma mērķis ir papildināt atļauto izmantošanu un izvērtēt atļauto apbūves parametru izmaiņas zemes vienībai Dubultu prospektā 51, Jūrmalā, un izdarīt grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kā arī detalizētu Teritorijas plānojuma nosacījumus attiecībā uz zemesgabalu Jaundubulti 1402,  Jūrmalā, negrozot zonējumu esošajā Dabas pamatnes teritorijā. Izstrādāt detalizētus apbūves nosacījumus būvju kompleksa būvniecības iecerei zemesgabalā Dubultu prospektā 51, Jūrmalā, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24.panta otro daļu. Zemesgabalā Jaundubulti 1402, Jūrmalā izstrādāt funkcionālās zonas Dabas un apstādījumu teritorija (DA3) nosacījumus rekreācijas zonas izveidei, izvērtējot iespēju veidojot modernus infrastruktūras objektus (kafejnīca, terase, inventāra noma u.c.) lokālplānojuma teritorijā veidojamā kompleksa kopējās koncepcijas ietvaros.

Zemesgabals Dubultu prospektā 51, Jūrmalā atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P47), zemesgabals Jaundubulti 1402, Jūrmalā atrodas Dabas un apstādījumu teritorija (DA3). Zemesgabala Dubultu prospektā 51, Jūrmalā ziemeļu daļa atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un zemesgabals Jaundubulti 1402, Jūrmalā pilnībā atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā un Krasta kāpu aizsargjoslas daļā bez apbūves. 

Lokālplānojuma teritorija atrodas Jaundubultos, kvartālā starp Dubultu prospektu, Amulas ielu, Ogres ielu un pludmales kāpu zonu.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas, izmantojot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni +371 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv.

Klātienē iepriekš piesakoties pa tālruni + 371 29425622 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi rita.ansule@jurmala.lv  - apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.