Procedūra
Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3. punktu paziņo, ka 2022. gada 24. novembrī ir pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr. 548 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā”.

Ar lēmumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv   un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv  . 

Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Rita Ansule.

Lokālplānojuma mērķis ir veikt izmaiņas Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumā, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums), lai grozītu un detalizētu Teritorijas plānojuma nosacījumus zemesgabalā Piestātnes ielā 14, Jūrmalā, izstrādājot detalizētus apbūves nosacījumus būvniecības iecerei, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 24. panta otro daļu. Lokālplānojuma uzdevums ir izvērtēt zemesgabala sadali un katastrofu pārvaldības centra apbūves ieceri detālplānojuma detalizācijas pakāpē.

Zemesgabals Piestātnes ielā 14, Jūrmalā atrodas atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P47). Teritorijā atrodas Vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis -Lapene, valsts aizsardzības Nr. 5633.

Lokālplānojuma teritorija - zemesgabals atrodas Jūrmalā, Dzintaros, teritorijā starp Piestātnes ielu, Meža prospektu, Madonas ielu un Piebalgas ielu.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par lokālplānojumu var vērsties pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas, izmantojot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni +371 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv.

Klātienē iepriekš piesakoties pa tālruni +371 29425622 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi rita.ansule@jurmala.lv  - apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.