Procedūra
Detālplānojuma apstiprināšana
Statuss
Noslēdzies

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29. pantu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 124. punktu Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka 2022. gada 28. jūlijā ir pieņemts domes lēmums Nr. 362 „Par detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ielā 1A, Jūrmalā apstiprināšanu”.

Vispārīgais administratīvais akts, ar kuru apstiprināts detālplānojums, tiks publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ar detālplānojuma paskaidrojuma rakstu, apbūves nosacījumiem un grafisko daļu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv/geo/tapis#document_24433  un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv   un ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju var iepazīties Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldes arhīvā Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75.