Procedūra
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu paziņo, ka 2022. gada 28. jūlijā ir pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr. 360 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Kāpu ielā 100 A, Jūrmalā”.

Zemesgabals atrodas Jūrmalā, Asaros, kvartālā starp Kāpu ielu, Rūsiņa ielu, Olgas ielu un Baļķu ielu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemesgabals atrodas Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2), Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības aizsargjoslā. Neliela zemesgabala ziemeļu daļa atrodas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā.

Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt zemesgabala sadales iespējas trīs apbūves gabalos, veidojot piebraucamo ceļu ielu sarkanajās līnijās. Detālplānojumā izvērtēt esošo ēku pārbūves iespējas un jaunu savrupmāju būvniecību, nosakot apbūves rādītājus, atļauto izmantošanu un izmantošanas aprobežojumus atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Jauktas centra apbūves teritorijā (JC2), kā arī noskaidrot zemesgabalā esošās dabas vērtības un noteikt pasākumus to aizsardzībai.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziska persona.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas, izmantojot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni +371 29425622 un elektronisko pastu rita.ansule@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv.

Klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 29425622 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi rita.ansule@jurmala.lv  - apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.