Procedūra
Detālplānojuma izstrādes uzsākšana
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105. punktu paziņo, ka 2022. gada 25. oktobrī ir pieņemts Jūrmalas domes lēmums Nr. 494 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Atbalss ielā 14A, Jūrmalā”.

Zemes vienība atrodas Jūrmalā, Slokā, kvartālā starp Pētera Beltes ielu, zemes vienībām Pētera Beltes ielā 20, Pētera Beltes ielā 20A, Pētera Beltes ielā 20B, Atbalss ielā 14 un Atbalss ielu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, zemes vienība atrodas Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS15), Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā.

Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju un vasarnīcu apbūve.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt nekustamā īpašuma Atbalss ielā 14A, Jūrmalā, sadali savrupmāju apbūvei paredzētās zemes vienībās, veidojot vienotu ielu tīklu detālplānojuma teritorijā, nosakot apbūves rādītājus un atļauto izmantošanu savrupmāju apbūvei atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona.

Visas ieinteresētās personas ar jautājumiem par detālplānojumu var vērsties pie detālplānojuma izstrādes vadītājas, izmantojot attālinātas konsultācijas iespējas pa tālruni +371 67753744 un elektronisko pastu Viktorija.Kirsteine@jurmala.lv vai pasts@jurmala.lv.

Klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni 67753744 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi Viktorija.Kirsteine@jurmala.lv  - apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.