Procedūra
Publiskā apspriešana
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas pilsētas dome informē, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 17. decembra lēmumu Nr. 763 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tika nolemts nodot publiskajai apspriešanai Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju.

Vienlaikus ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata precizētajam projektam.

Teritorijas plānojuma grozījumu un tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma izstrādātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47, Rīga, LV-1011, tālrunis 67860311, elektroniskā pasta adrese: metrum@metrum.lv.

Ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldību un ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 14.⁶ 1. punktu, ir iespējams organizēt teritorijas plānojuma grozījumu apspriešanas sanāksmes klātienē, pulcējoties iekštelpās ne vairāk kā 20 personām.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2021. gada 26. jūlija līdz 2021. gada 23. augustam.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju un Vides pārskatu izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas “Zemes nama” ēkas vestibilā Edinburgas prospektā 75 un Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5. Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās Edinburgas prospektā 75, iepriekš piesakot apmeklējumu un norādot vēlamo apmeklējuma laiku. E-pasta adrese vai tālrunis apmeklējuma pieteikšanai ilze.karjuse@jurmala.lv, tālrunis 25638713.

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas paskaidrojuma rakstu, grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, personas var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv,  pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv  un plānojuma grozījumu izstrādātāja sabiedrības ar ierobežotu atbildību “METRUM” mājaslapā metrum.lv .                                                                            

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75.  Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas pilsētas domei, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas nodaļai Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas pilsētas domes elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv.

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • 2021. gada 10. augustā plkst. 18.00 (arī tiešraidē "Youtube"/JurmalaLV) un plkst. 19.30 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā;
  • 2021. gada 11. augustā plkst. 18.00 un plkst. 19.30  Kauguru kultūras namā, Raiņa ielā 110, Jūrmalā;
  • 2021. gada 12. augustā plkst. 18.00 un plkst. 19.30 Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Lūdzam sekot līdzi aktuālajai informācijai par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu turpmāko izstrādes procesu un publisko apspriešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā, vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē lūdzam iepriekš pieteikties:

Ilze Karjuse

vecākā teritorijas plānotāja
ilze.karjuse [at] jurmala.lv

Rita Ansule

vecākā teritorijas plānotāja
rita.ansule [at] jurmala.lv

Viktorija Kiršteine

teritorijas plānotāja
viktorija.kirsteine [at] jurmala.lv