Procedūra
Publiskā apspriešana
Datums
no 2022. gada 5. septembra līdz 16. oktobrim
Statuss
Noslēdzies

Jūrmalas valstspilsētas administrācija paziņo, ka tiek uzsākta Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas (4.0) un ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projekta publiskā apspriešana. Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un tā grozījumi tiek izstrādāti visai pilsētas administratīvajai teritorijai.

Teritorijas plānojuma grozījumu un tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma izstrādātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “METRUM”, Ģertrūdes ielā 47, Rīga, LV-1011, tālrunis +371 67860311, elektroniskā pasta adrese: metrum@metrum.lv.

Saskaņā ar Jūrmalas domes 2022. gada 18. augusta lēmumu Nr.393 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas (4.0) nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto redakciju (4.0) nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2022. gada 5. septembra līdz 2022. gada 16. oktobrim.

Vienlaikus ar Teritorijas plānojuma grozījumu redakciju publiskā apspriešana notiks arī ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projektam.

Publiskās apspriešanas laikā ar Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto redakciju (4.0) un Vides pārskatu izdrukas formā varēs iepazīties Jūrmalas “Zemes nama” ēkas vestibilā Edinburgas prospektā 75.

Ar Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidoto (4.0) redakciju un Vides pārskatu var iepazīties elektroniskā formā - valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas. Tos var nosūtīt arī ar pasta starpniecību Jūrmalas valstspilsētas administrācijai, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 un Pilsētplānošanas pārvaldei Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010. Elektroniski parakstītus iesniegumus var nosūtīt uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv .

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Pieņemšana klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 67754071 vai +371 25638713, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi ilze.karjuse@jurmala.lv - apmeklētāju pieņemšanas laikā pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

Dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē un informācijas saņemšanai par sanāksmes norisi, lūdzam iepriekš pieteikties;

Ņemot vērā iespējamās izmaiņas saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas pasākumiem, aicinām sekot līdzi informācijai par publisko apspriešanu un līdzdalības pasākumiem valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Ziņojums par tehnisku kļūdu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotajā (4.0) redakcijā - apspriešanas termiņš pagarināts līdz 16. oktobrim